Menu
  • Grupa

Diamenty Forbesa

Już po raz ósmy w porozumieniu z redakcją miesięcznika Forbes, Bisnode Polska nagrodziła przedsiębiorców zaszczytnym tytułem wyniki rankingu opublikowane zostaną w najnowszym miesięczniku Forbes – „Diamentów Forbesa 2015”.

Diamenty Forbesa 2015

Ranking opracowujemy z Forbes od  2006 roku – początkowo jako D&B, obecnie pod marką Bisnode.

W zestawieniu, znajdują się firmy, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

Lista Diamentów Forbesa jest opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia ona zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

W zestawieniu brane są pod uwagę firmy, które w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Następnie wyselekcjonowane są te, o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu Bisnode. Aby zachować spójność wyników, nie brane są pod uwagę przedsiębiorstwa finansowe, ani notowania giełdowe.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży

  • firmy małe 5-50 mln zł
  • firmy średnie 50-250 mln zł
  • firmy duże powyżej 250 mln zł

Jak rodziły się Diamenty?

Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2014 roku. Na tej podstawie powstała baza blisko 3 tys. przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

Pod uwagę wzięto firmy, które w 2013 r. osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych. Co do zasady, wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy handlowymi. W konsekwencji na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.

Wycena przedsiębiorstwa metodą szwajcarską

Analitycy i eksperci wywiadowni Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne, które wpływają na ich poziom. Poza tym firmy, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski.

 

Połączenie obu metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach. Wartość przedsiębiorstw (W) jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd) według wzoru: śW = (Wm + 2Wd)/3. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firmy pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2010–2012.

Trzeba podkreślić, że wycena wartości nie uwzględnia między innymi prognoz oraz wartości marek, którymi dysponują przedsiębiorcy, dotyczy końca 2012 roku i została wyliczona przede wszystkim na potrzeby obliczenia dynamiki wzrostu.

 

Jak zostać Diamentem Forbesa ?

 

Przedsiębiorcy do kolejnej edycji „Diamentów Forbesa” mogą zgłosić się przesyłając do końca listopada 2015 roku pełne sprawozdania finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat za trzy ostatnie lata obrachunkowe 2014 / 2013 / 2012, na adres tomasz.starzyk@bisnode.pl.