Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznaj się z dokładną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Bisnode.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że firma Bisnode Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa (dalej: „Bisnode” lub „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Bisnode Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000228478, NIP: 7742855054, REGON: 140015088, kapitał zakładowy w wysokości: 1.075.000,00 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarczają również klientom Bisnode informacji na temat płynności finansowej ich klientów i kontrahentów oraz pozwalają w ten sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami. Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Bisnode, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bisnode można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bisnode.pl/dane-i-prywatnosc/.

 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom Bisnode kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.

Więcej na temat celów przetwarzania danych osobowych przez Bisnode można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bisnode.pl/dane-i-prywatnosc/.

 

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

Więcej na temat kategorii danych osobowych przetwarzanych przez Bisnode można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bisnode.pl/dane-i-prywatnosc/.

 

7. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Więcej na temat pojęcia szczególnych kategorii danych osobowych można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bisnode.pl/dane-i-prywatnosc/.

 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci Bisnode prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:

8.1.     działalności finansowej i ubezpieczeniowej,

8.2.     działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,

8.3.     działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

8.4.     działalności produkcyjnej,

8.5.     działalności sprzedażowej.

 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

Więcej na temat przekazywania przez Bisnode danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, katalogu takich odbiorców oraz warunków takiego przekazywania można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bisnode.pl/dane-i-prywatnosc/.

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przez Bisnode przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

 

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

11.1.  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

11.2.  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

11.3.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

11.4.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

11.5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

11.6.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

11.7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Bisnode Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bisnode.pl/dane-i-prywatnosc/.

 

12. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:

12.1.     kontakt e-mailowy pod adresem: bisnode.rodo.pl@bisnode.com,

12.2.     kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa.

Więcej na temat sposobu realizacji praw, przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Bisnode Pani/Pana danych osobowych, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bisnode.pl/dane-i-prywatnosc/.

 

13. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

 

14. Bisnode może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Więcej na temat pojęcia i znaczenia podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywania profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bisnode.pl/dane-i-prywatnosc/.

 

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

16. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.