Bisnode - obowiązek informacyjny Callpage

Kto, jak i dlaczego przetwarza Twoje dane osobowe podawane w związku z rozmową telefoniczną, którą zamawiasz poprzez narzędzie CallPage?

Kto, jak i dlaczego przetwarza Twoje dane osobowe podawane w związku z rozmową telefoniczną, którą zamawiasz poprzez narzędzie CallPage?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bisnode Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000228478, NIP: 7742855054, REGON: 140015088, kapitał zakładowy w wysokości: 1.075.000,00 złotych (dalej: „Administrator” lub „Bisnode”). 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.

 

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia Twojej sprawy, w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające na umożliwieniu Bisnode skontaktowania się z Tobą i załatwienia Twojej sprawy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uzasadnione interesy Bisnode mogą także polegać na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń związanych ze skorzystaniem przez Ciebie z narzędzia CallPage oraz z załatwieniem Twojej sprawy.

 

Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. usługi hostingu czy zarządzania stroną internetową Bisnode). Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe na zlecenie Bisnode i przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora?  

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz prawo do:

   6.1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

   6.2. żądania sprostowania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,

   6.3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

   6.4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

   6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie numeru telefonu w okienku CallPage, a później (tj. w trakcie rozmowy telefonicznej) także innych danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

9. Administrator nie będzie na podstawie Twoich danych osobowych podejmował decyzji które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Administrator nie będzie również dokonywał profilowania.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla załatwienia Twojej sprawy, natomiast po jej zakończeniu, przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie ograniczone do ich przechowywania nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy po załatwieniu sprawy na wypadek konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze skorzystaniem przez Ciebie z narzędzia CallPage oraz z załatwieniem Twojej sprawy.