INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe?)

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

w związku z Pani / Pana udziałem w programie wymiany informacji o nawykach płatniczych DunTrade®, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków uprzejmie informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani / Pana danymi osobowymi?

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Bisnode Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00 – 844 Warszawa), przy Pl. Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228478, REGON: 140015088, NIP: 7742855054, kapitał zakładowy w wysokości 1.075.000,00 złotych (dalej: „Administrator”, „Bisnode” lub „Spółka”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Pl. Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą mailową na adres e-mail: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się przy użyciu danych wskazanych w pkt. 1 powyżej.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani / Pana Dane będą przetwarzane?

 • Administrator będzie przetwarzać podane przez Panią / Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane”), w celu:
 1. umożliwienia Pani / Panu wzięcia udziału w programie DunTrade® organizowanym przez Spółkę, a w szczególności w celu dostarczenia Pani / Panu prezentu niespodzianki z logo Bisnode.
 2. jeśli wyrazi Pan / Pani zgodę w tym zakresie - kierowania do Pani / Pana elektronicznego przekazu marketingowego dotyczącego usług i produktów Bisnode,
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Bisnode.

W celach wskazanych powyżej Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

 • Dane będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych wyrażonej poprzez czynność dobrowolnego przystąpienia do organizowanego przez Spółkę programu DunTrade® i podania swoich Danych.
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Komu będą udostępniane Pani / Pana Dane?

 • Dane mogą być przekazywane w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także innym podmiotom z grupy Bisnode.
 • Administrator nie będzie co do zasady przekazywał Danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Jakie są Pani / Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

 • W związku z przetwarzaniem Pani / Pana Danych, posiada Pani / Pan prawo do:
 1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 5. przenoszenia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana (zgodnie z art. 21 RODO),
 7. cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Powyższe może Pani / Pan wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi przy użyciu danych wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 • W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią / Pana Danych jest dobrowolne, ale w zakresie imienia, nazwiska i danych adresowych jest ono niezbędne dla wzięcia udziału w programie DunTrade®.
 • Administrator nie będzie w oparciu o Pani / Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Pani / Pana Dane?

 • Pani / Pana Dane będą przetwarzane przez:
  1. okres konieczny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 a - c powyżej (z zastrzeżeniem, iż Pani / Pana Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią / Pana uprzednio wyrażonej zgody)

lub

 1. okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.