Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku oraz udzielenie licencji do zdjęć podczas BREAKINARS 2020

 

  1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Bisnode Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Europejskim 2, 00 – 844 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000228478, REGON: 140015088, NIP: 7742855054, kapitał zakładowy w wysokości 1.075.000,00 złotych (dalej jako: „Bisnode” lub „Spółka”), utrwalonego na fotografiach przesłanych Spółce lub samodzielnie przeze mnie udostępnionych w mediach społecznościowych w związku z moim udziałem w programie BREAKINARS organizowanym przez Bisnode (dalej jako: „Fotografie”), w celu prowadzenia przez Spółkę działań promocyjnych i marketingowych w ramach jej mediów społecznościowych.

Zezwolenie przez Spółkę na korzystanie - przez podmioty trzecie należące do Grupy Bisnode - z powyższych uprawnień nie wymaga wyrażenia przeze mnie uprzedniej zgody.

  1. Jednocześnie, z chwilą przesłania Fotografii drogą elektroniczną Spółce lub udostępnienia Fotografii przeze mnie w mediach społecznościowych udzielam Spółce nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji niewyłącznej (z prawem udzielania dalszych sublicencji), uprawniającej Bisnode do korzystania z Fotografii w celu prowadzenia przez Spółkę działań promocyjnych i marketingowych w ramach jej mediów społecznościowych, w szczególności w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania Fotografii jakąkolwiek techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej/ multimedialnej, do baz danych, jak i publicznego wystawiania, wyświetlania i udostępniania Fotografii w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. Spółka jest wyłącznie uprawniona do wykonywania praw zależnych do opracowań Fotografii w nieograniczonym zakresie oraz do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Fotografii w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
  2. Dodatkowo oświadczam, iż przesłane Spółce Fotografie bądź Fotografie samodzielnie zamieszczone przeze mnie w mediach społecznościowych nie będą zawierały kryptoreklamy, w szczególności nie będą znajdować się na nich przedmioty, w tym także ubrania, na których widoczne będą reklamy, logo lub nazwy firm, jak również, że Fotografie nie będą zawierać wizerunku osób trzecich. Ponadto oświadczam, iż korzystanie z Fotografii przez Spółkę lub wskazane przez nią podmioty trzecie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
  3. Potwierdzam jednocześnie, że mam świadomość, iż złożenie niniejszych oświadczeń jest dobrowolne.

 

 

Przed złożeniem powyższych oświadczeń prosimy o zapoznanie się z - zamieszczonymi w ramach formularza programu BREAKINARS - informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku, przekazywanymi w związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.