INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe?)

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

w związku z wyrażeniem przez Panią / Pana zgody na otrzymywanie e-mailowego przekazu promocyjnego ze strony Bisnode Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00 – 844 Warszawa), pl. Europejski 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228478, REGON: 140015088, NIP: 7742855054 (dalej: „Administrator”„Bisnode” lub „Spółka”),

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),

celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków,

uprzejmie informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani / Pana danymi osobowymi?

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Bisnode.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Pl. Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą mailową na adres e-mail: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się przy użyciu danych wskazanych powyżej.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani / Pana Dane będą przetwarzane?

 • Administrator będzie przetwarzać podane przez Panią / Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail (dalej: „Dane”), w celu:
 1. kierowania do Pani / Pana elektronicznego przekazu marketingowego dotyczącego usług i produktów Bisnode,
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Bisnode.

W celach wskazanych powyżej Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

 • Dane będą przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODOw związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora.

Komu będą przekazywane Pani / Pana Dane?

 • Dane mogą być przekazywane w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także innym podmiotom z grupy Dun & Bradstreet.
 • Administrator nie będzie przekazywał Danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Jakie są Pani / Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

 • W związku z przetwarzaniem Pani / Pana Danych, posiada Pani / Pan prawo do:
 1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana Danych (zgodnie z art. 21 RODO).

Powyższe może Pani / Pan wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi przy użyciu danych wskazanych powyżej.

 • W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Podanie przez Panią / Pana Danych jest dobrowolne.
 • Administrator nie będzie w oparciu o podane przez Panią / Pana Dane podejmował decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i mogłyby wywołać wobec Pani / Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią / Pana wpłynąć.

Jak długo będą przetwarzane Pani / Pana Dane?

 • Pani / Pana Dane będą przetwarzane przez:
  1. okres konieczny do realizacji celów wskazanych wyżej

lub

 1. w zakresie ograniczonym do przechowywania niezbędnych i odpowiednio zabezpieczonych Danych - okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dodatkowo, niezależnie od okresów wskazanych w powyżej, Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana Dane - o ile będzie to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa - przez okres określony w tych przepisach i w zakresie w nich wskazanym.