Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

1. Przekazywanie danych

1. Przekazywanie danych

Twoje dane wykorzystujemy do przesyłania ich do firm, które chcą wzbogacić swoje dane na Twój temat. Wykorzystujemy je również do określania siły nabywczej konsumentów.

Oznacza to, że możemy umieścić Cię w szacowanej przez nas grupie nabywczej konsumentów na podstawie kryteriów dotyczących domniemywanego poziomu Twojego wykształcenia, lokalizacji adresu, wieku.  Przykładowo, jeżeli jesteś osobą w wieku pomiędzy 30 a 45 lat, mieszkasz w dużym mieście w dzielnicy willowej, Twoja szacowana siła nabywcza będzie wysoka. Stosowane przez nas kryteria nie są zdefiniowane z góry. Możemy je budować zgodnie z życzeniami naszych klientów i niekoniecznie zachowujemy je na przyszłość.

2. Poprawa jakości danych na rynku

2. Poprawa jakości danych na rynku

Wykorzystujemy Twoje dane do celów walidacji: firmy proszą nas o sprawdzenie, czy posiadane przez nie dane są również obecne w naszych bazach. Pozwala im to sprawdzić, czy ich adresy są aktualne lub poprawne (jeśli muszą wysłać Ci paczkę, lepiej, aby adres był zapisany prawidłowo).

Możemy korygować dane będące w posiadaniu naszych klientów, porównując je z naszymi. Na przykład: skorygować kod pocztowy, który nie odpowiada wskazanej ulicy, zawiadomić o zmianie adresu. Pozwala to firmom na posiadanie aktualnych danych, aby lepiej komunikować się z Tobą.

Możemy także wzbogacić dane. Na przykład, jeśli jeden z naszych klientów zna Twoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy, podamy Twój numer telefonu lub wiek, jeśli informacje takie znajdują się w naszej bazie danych. Możemy również dostarczyć dane o Twojej sile zakupowej.

Informacje te pomogą firmie lepiej Cię poznać i określić rodzaj klienta, którym jesteś. W ten sposób taka firma może dopasować wysyłane przez siebie informacje (na przykład poprzez użycie bardziej „osobistego” języka, jeśli mówi do młodych klientów).

3. Gromadzenie danych

3. Gromadzenie danych

Może się zdarzyć, że firma posiada trochę danych na Twój temat, ale nie połączyła ich ze sobą, na przykład dlatego, że nie wszystkie dane zostały zebrane w tym samym czasie. W tym wypadku możemy wykorzystać nasze dane do wykonania tej operacji.

Na przykład, jeśli w naszych bazie mamy następujące dane: Pani Małgorzata Kowalska, ul. Niepodległości 10, Wałbrzych, tel.: 087 345 21 45, m.kowalska@skynet.pl, a w profilach konsumenta znajdziemy z jednej strony panią Kowalską i jej adres pocztowy, a z drugiej strony malgorzata.kowalska@skynet.pl i numer telefonu 087 345 54 67, poinformujemy klienta, że jest to ta sama osoba.

4. Analiza danych

4. Analiza danych

Możemy analizować dane naszych klientów z uwzględnieniem siły nabywczej konsumentów. Pozwala to klientom lepiej poznać typ konsumenta zainteresowanego ich produktami. Na przykład klient może zweryfikować, do jakiej grupy konsumentów należy większość jego klientów lub rozszerzyć zasięg geograficzny świadczenia swoich usług o tereny, na których siła nabywcza konsumentów jest wysoka. Tego typu działania będą niewątpliwie bardziej skuteczne niż w przypadku, gdyby nasz klient podejmował swoje decyzje biznesowe bez oparcia o dane dotyczące rynku konsumentów.  Państwa dane mogą być również wykorzystywane do działań statystycznych lub badań rynkowych.

5. Użytek wewnętrzny

5. Użytek wewnętrzny

Możemy również przetwarzać Twoje dane do użytku wewnętrznego. Na przykład:

  • Monitorowanie naszych wyników (np. poprzez badania rynku)
  • Gromadzenie danych statystycznych i tworzenie analiz rynku do celów finansowych, zarządczych, marketingowych lub sprawozdawczych
  • Prowadzenie bazy weryfikacyjnej Konsumentów zgłaszających sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych.
  • Zapobieganie oszustwom, przestępstwom i naruszeniom danych oraz zagwarantowanie zarządzania wszelkimi sporami i postępowaniami sądowymi