ratingi i podejście do ryzyka kredytowego

Zobacz w jaki sposób pomożemy Ci podejmować mądre decyzje
Optymalny poziom ryzyka

Optymalny poziom ryzyka

Równowaga między bezpieczeństwem a rozwojem

Nowoczesna firma ma wysokie wymogi dotyczące efektywnych procesów kredytowych. Jednolite, bezpieczne i szybkie decyzje kredytowe w znacznym stopniu uzależnione są od automatyzacji, wsparcia i integracji informacji z różnych systemów firmy.

Nasze podejście do ryzyka kredytowego polega na optymalizacji. Dla firmy o niskim poziomie ryzyka zbyt restrykcyjna ocena kredytowa może pełnić rolę hamulca w jej rozwoju. Podobnie podejmowanie nadmiernego ryzyka może wpłynąć katastrofalnie na kondycje przedsiębiorstwa. Chodzi o znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a możliwościami biznesowymi, a kluczem do tego jest właściwa podstawa do podejmowania decyzji kredytowych.

Nasze wysokiej jakości dane biznesowe zapewniają duże możliwości oceny ryzyka zarówno w portfelu klienta, jak i dostawcy. Dzięki wsparciu naszych danych i analiz możesz podejmować bezpieczne i odważne decyzje dotyczące kredytów, które spowodują wzrost rentowności Twojej firmy.

Rating Bisnode

Rating Bisnode

Wskaźnik oparty na sile finansowej i ryzyku współpracy z daną firmą

Rating Bisnode składa się z dwóch składników: siły (zdolności) finansowej oraz kodu (współczynnika) ryzyka. 

Model oceny zdolności kredytowej pozwala zoptymalizować ryzyko kredytowe w Twojej firmie i zwiększyć jej rentowność.

Siła finansowa jest zależna od wartości netto firmy obliczanej jako różnica kapitałów własnych i wartości niematerialnych i prawnych (dane dostępne z ostatniego bilansu, nie starszego niż 24 - miesięczny). 


Wyróżniamy następujące oznaczenia siły finansowej:

Kod oparty na wartości netto Kod oparty na kapitale Siła finansowa (PLN)
Od Do
5A 5AA ponad 200 000 000
4A 4AA 75 000 000 200 000 000
3A 3AA 35 000 000 75 000 000
2A 2AA 7 000 000 35 000 000
1A 1AA 3 000 000 7 000 000
A AA 1 750 000 3 000 000
B BB 1 200 000 1 750 000
C CC 660 000 1 200 000
D DD 400 000 660 000
E EE 200 000 400 000
F FF 100 000 200 000
G GG 50 000 100 000
H HH do 50 000
N   Ujemna wartość netto firmy
O   Nieokreślona wartość netto. Brak danych finansowych, nie starszych niż 2 lata
NB   Nowa firma. Firma powstała w ciągu ostatnich 12 miesięcy
NQ   Firma zlikwidowana
DS   Działalność zawieszona


Współczynnik ryzyka określamy w skali 1-4 i "-", gdzie:
1 - Ryzyko w transakcjach minimalne 
2 - Ryzyko mniejsze od przeciętnego na rynku 
3 - Ryzyko większe od przeciętnego na rynku 
4 - Wysokie ryzyko współpracy, zalecane zabezpieczenie i gwarancje w transakcjach kredytowych 
"-" - Nieokreślona, w przypadku braku wymaganego minimum danych do przygotwani oceny lub braku kontaktu z firmą 

Główne czynniki mające wpływ na ocenę to:
wskaźniki płynności, 
wskaźniki zadłużenia, 
wskaźniki rentowności, 
zdolność finansowa podmiotu, 
poziom zarejestrowanych przeterminowanych płatności, 
zarejestrowane wnioski o: upadłość, lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe.

Ocena scoringowa i PAYDEX

Ocena scoringowa i PAYDEX

Poznaj naszą metodologię

Ocena scoringowa to wskaźnik porównujący ryzyko kontrahenta na tle całej populacji firm w Polsce. Pozwala on precyzyjnie pozycjonować ryzyko kontrahenta na tle innych firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Przykładowo wskaźnik równy 76, oznacza że 24% firm w bazie Bisnode ma mniejsze ryzyko upadłości niż podmiot badany. 

Ryzyko upadłości jest wyznaczane na podstawie wskaźnika upadłości. Ocena scoringowa silnie wpływa na rating firmy. Podmioty z oceną OS poniżej 15 otrzymują rating 4 (ryzyko upadłości wysokie), z OS 16-50 - rating 3 (ryzyko upadłości powyżej średniej), OS 51-85 - rating 2 (ryzyko upadłości poniżej średniej), a powyzej OS 85 - rating 1 (ryzyko upadłości minimalne). 

 

Paydex® obrazuje moralność płatniczą badanego podmiotu, względem wybranych dostawców, którzy uczestniczą w programie monitoringu płatności D&B (DunTrade®). Umożliwia ocenę stopnia opóźnienia w realizacji płatności (średnie opóźnienie) jako referencję dla oceny przyszłych zachowań płatniczych podmiotu. W przypadku firm publikujących dane finansowe, wartość płatności zarejestrowanych w programie jest skalowana do obrotów firmy oraz wzięta pod uwagę jest średnia rotacja zobowiązań krótkoterminowych firmy. Uwaga: Moralność płatnicza podmiotu może być inna wobec firm nie będących uczestnikami programu monitoringu płatności (DunTrade®). 

Nasze oceny dla konsumentów

Nasze oceny dla konsumentów

Wyznaczanie zdolności kredytowej osób fizycznych

Bisnode świadczy także usługi związane z oceną ryzyka kredytowego konsumentów. Nasze modele do oceny zdolności kredytowej osób fizycznych oparte są na analizach przeszłych płatności i zobowiązań pozwalających wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Dzięki temu, że łączmy razem wiele różnych zmiennych i interpretujemy wyniki, możemy wydać wiarygodną i realną ocene możliwości danego konsumenta/osoby fizycznej.

Rozwiązania

Wykorzystaj naszą metodologię do automatyzacji procesów biznesowych

Zyskaj przewagę na rynku i zoptymalizuj swoje podejmowanie decyzji na podstawie danych
Dowiedz się więcej