Środowisko pracy

W Bisnode wiemy że miejsce pracy powinno być równie bezpieczne jak i stymulujące pracy

Środowisko pracy

Bisnode będą równe, bezpieczne i stymulujące pracy

Pracownicy są kluczem do sukcesu Bisnode's.  Widzimy ludzi różnice jako aktywów handlowych. Wszyscy pracownicy Bisnode będzie traktowane sprawiedliwie i jednakowo niezależnie od różnic indywidualnych, takich jak rasa, kolor, religia, poglądy polityczne, płeć, wiek, orientację seksualną i stan cywilny

Warunki pracy

Warunki pracy

Warunki pracy pracowników są regulowane przez umowy i w umowie zbiorowej Bisnode zawartej przez firm medialnych. Pracownicy powinni wiedzieć podstawowe warunki umowy. Istnieje 15 przedstawicieli związków zawodowych w firmie, jak na czas pracy mają możliwość promowania interesów swoich członków, i interakcji z zarządu i dyrektorów spółki. W Bisnode tam jest wolność zrzeszania.  

Rozwój kariery

w pierwszym kwartale każdego roku, każdy pracownik oceny wydajności z ich bezpośrednim przełożonym następuje dalszych połączeń po sześciu miesiącach. Narzędzie oparte na sieci Web, Bisnode ludzi, używane do przygotowania, wdrożenia, dokumentów oraz śledzić jak umieszczone planów rozwoju.  

Środowisko pracy

Bisnode's środowisko pracy ma na celu stworzenie miejsca pracy, która jest postrzegana jako wzbogacanie i stymulujące dla wszystkich pracowników. Środowisko pracy zawiera zarówno środowisko fizyczne i psychospołeczne pracy. Zdrowia i bezpieczeństwa jest zintegrowane we wszystkim co robimy, i wielki nacisk kładzie się na zapobiegawczych zdrowia i odnowy biologicznej wysiłki. Możemy również stworzyć warunki dla naszych pracowników do promowania własnego zdrowia przez roczną premię opieki zdrowotnej.   

Wszystkich działów w Bisnode projekt higieny i bezpieczeństwa cele poprawy prac na podstawie własnych firmach i na podstawie Bisnode's kompleksowe zdrowia i celów bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa. Bisnode stale ocenia starań firmy w środowisku pracy w celu ciągłą poprawę w ich codziennym otoczeniu pracy.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Bisnode jest aktywnie działa do walki bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji i nie przyjmować wszelkie formy represjami lub molestowania, niezależnie od przyczyny. Bisnode jest zastosowanie równego wynagrodzenia i innych warunków podobnych umiejętności i pracy i wszyscy pracownicy mają równe szanse dla rozwoju umiejętności.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych konflikt, który występuje we wszystkich miejscach pracy są powtarzające się naruszenia i molestowania. Złamać negatywnych tendencji często wymaga jakiejś formy aktywnego środka.

Naruszenia jest zdefiniowany jako nawracające wypadanie lub w inny sposób negatywnie charakteryzuje się akty wobec danego pracownika. Termin obejmuje, na przykład, dotyczące nękania i psychologicznej przemocy.  

Molestowaniejest zdefiniowany jako zachowanie, które narusza godność człowieka i związanych z przyczyn dyskryminacji płci, transseksualnych tożsamości lub wyrażenie, pochodzenie etniczne, religię lub inne wiary, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.   

Równość płci

Zgodnie z naszą polityką równych szans, aktywnie działamy dla rezygnując rekrutacji i poprawy równowagi płci we wszystkich częściach organizacji. Bisnode's pracownicy mają całkowicie równoważne warunki pracy, a tym samym możliwości rozwoju. Będzie również dobre i równych szans dla kobiet i mężczyzn połączyć pracę i rodzicielstwo, i powinniśmy mieć pozytywne nastawienie do urlopu wychowawczego i niepełnym wymiarze czasu pracy.