Etyka w biznesie

Prowadzimy odpowiedzialnego biznesu

Działamy etycznie

W Bisnode jesteśmy przekonani, że biznes jest nie tylko do przestrzegania lokalnych przepisów i regulacji, ale także do przestrzegania ugruntowane i powszechnie akceptowane traktatów dotyczących praw człowieka i norm etycznych. Dla nas jest ważne, z ufnością, które nasi klienci oceniają nas działać etycznie i uruchomić odpowiedzialnego biznesu.

Prywatności i prawa autorskie

Prywatności i prawa autorskie

Przejrzystość wymaga jasnych wytycznych

Bisnode wydaje się społeczeństwa przejrzyste informacje i jest przekonany, że właściwe informacje zwiększa efektywność w społeczeństwie i stworzyć warunki dla firm. W tym samym czasie jest sprawą najwyższej wagi, i jednym z fundamentów wolności informacji, ochrony bezpieczeństwa informacji i prywatności. Działamy zgodnie z następującymi zasadami:

 • My zawsze ważyć interesu publicznego w stosunku do indywidualnej lub prywatności firmy potrzebuje.
 • Zapewniamy o ile to możliwe, że informacje, które udostępniamy jest aktualne, dokładne i właściwe.
 • Pracujemy stale do upewnij się, że możemy nie rozpowszechniania informacji dla osób i grup, które nie działają zgodnie z naszymi zasadami.
 • Nie zezwalamy, że krótkoterminowe interesy gospodarcze osłoni nasz szacunek dla indywidualnego prawa do prywatności.
 • Oceniać i reagować na reakcje i opinie, które są skierowane przeciwko sposób, w jaki mamy do czynienia z kwestiami prywatności.
 • My zawsze starannie chroni informacje przed kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem.
Korupcja, łapówki i prezenty

Korupcja, łapówki i prezenty

Zero tolerancji i zapobiegania

Bisnode ma polityki zerowej tolerancji wobec wszelkich form korupcji i działań zmierzających do zapewnienia, że nie występuje w firmie.

 • Z pojęciem korupcji "oznacza nadużywania pozycji zaufania do własnych lub zysków firmy, na przykład poprzez wykorzystanie łapówki.
 • Zabrania się oferować, obiecywać lub dać jak również co do żądania, zaakceptować obietnica lub łapówek.
 • Łapówka to prezent lub inne korzyści, które mogą mieć wpływ na inną osobę, jako część ich zatrudnienia lub obowiązków, aby dać nieuczciwych korzyści dla dawcy.
 • Korupcji obejmuje również wymuszenie, kumoterstwo, nepotyzm, oszustwa, konflikt interesów i przywłaszczenia.
 • Inne nadużycia, zaniedbania i niegospodarności może być również postrzegane jako korupcji.
Konkurencji i przepisy antymonopolowe

Konkurencji i przepisy antymonopolowe

Etyka biznesu i obowiązki w centrum uwagi

Dążą do wzrostu udziału w rynku i zdobycie lojalności naszych klientów, ale nigdy nie kompromis, etyki biznesu i obowiązków. Bisnode działa zgodnie z antymonopolowego i prawa konkurencji na rynkach, w których działamy.

 • Bisnode uderza nie antykonkurencyjnych porozumień.
 • Stosujemy metody szczery, gdy robimy biznesowych z klientami, dostawcami i innymi partnerami.
 • Współpracujemy z organami ochrony konkurencji.
 • Zapewniamy, że nasi pracownicy mają znajomość prawa konkurencji i zasady.

Nasi pracownicy działać w najlepszym interesie firmy i uniknąć aktów, które mogą być postrzegane, firm, organizacji, osób fizycznych i innych zainteresowanych stron, uprzywilejowanych w koszt Bisnode's.

 • Nasi pracownicy muszą uniknąć jakiejkolwiek działalności, która narusza interesy spółki lub mają negatywny wpływ na ich wyroku i integralności.
 • Bisnode w organizacji jest politycznie niezależny i funduszy firmy, nie wykorzystywane do wspierania kampanii politycznych lub przyczyny.
Rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Będziemy przestrzegać obowiązujących praw i przepisów

Bisnode wydaje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Chcemy, aby zapewnić ciągłe i terminowe przejrzyste i dokładne informacje. Rachunki muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisów i finansowych informacji przekazanych zgodnie z regułami i standardami.

Bisnode przez pracownika nie może rozpowszechniać lub niewłaściwe wykorzystanie informacji poufnych, takich jak informacje niepubliczne o Bisnode's business, strategie, transakcji biznesowych, planów biznesowych i procesów biznesowych. Bisnode wymaga stosownych do pracowników i innych osób wykonujących pracę w imieniu Bisnode's znak poufności, w których data ważności rozciąga się poza długość zatrudnienia lub przypisania.

Szacunek dla ludzi i praw człowieka

Szacunek dla ludzi i praw człowieka

Bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników

 • Bisnode będzie przestrzegać Konwencji ONZ dotyczących praw człowieka i przyjąć odpowiedzialność, mamy wobec naszych pracowników i społeczności, w których działamy.
 • Nasi pracownicy będą oferowane bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, które stale pracujemy, aby poprawić.
 • Bisnode chcą przyciągać, rozwijać i zachować wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, którzy podzielają nasze wartości w profesjonalnym środowisku pracy.
 • Nigdy nie zatrudniamy nikogo poniżej 15 lat i w stosownych przypadkach, wyższe ustawowy minimalny wiek.
 • Oferujemy wszystkim osobom równi bez względu na kolor, płeć, narodowość, religia, pochodzenie etniczne i inne cechy.
 • W Bisnode jest wolności związkowe.
 • Bisnode's aktywów, fizycznej i intelektualnej własności, nie mogą służyć dla osobistych korzyści lub korzyści osobom trzecim.
Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Aktywne i odpowiedzialne środowiska pracy

Jesteśmy zobowiązani do przyczyniają się do lepszej ochrony środowiska przez zgodne z Bisnode's polityki ochrony środowiska i pracy, w przypadku gdy jest to możliwe zmniejszyć wpływ na nasze własne środowisko poprzez aktywne i systematyczne działania ekologiczne.

Dowiedz się więcej o naszym Kodeksie postępowania