Kodeks postępowania

Kontrahenci
Kodeks postępowania obejmuje wszystkie nasze relacje biznesowe

Kodeks postępowania obejmuje wszystkie nasze relacje biznesowe

Kodeks postępowania dostawcy firmy Bisnode obejmuje wszystkich partnerów handlowych, którzy dostarczają produkty i usługi do Bisnode, ich podwykonawców, w tym i stanowią część wszystkich umów. Dla nowych zamówień lub renegocjacji stosuje się następujące:

  • Kodeks postępowania powinny być podpisane dla wszystkich umów, które mają wartości przekraczającej równą 1 000 000 SEK i podstawa do warunków środowiskowych i społecznych, w tym plan działania i cele w zakresie doskonalenia przedstawiane  

  • Dla zamówień, których wartość co najmniej 500 000 SEK dialogu z partnerami biznesowymi na ich związanych ze zrównoważonym rozwojem, a jak jest spełnione wymagania kodeksu praktyk. Na żądanie, podstawa do warunków środowiskowych i społecznych mógł być przedstawione, jak również plan działania i doskonalenia celów.  

  • Bisnode ma osoba odpowiedzialna za zrównoważony rozwój, którą można się kontaktować, jeśli pracownika, partnerów, dostawców lub poddostawca podejrzewa, że ma naruszenia przepisów, rozporządzeń lub niniejszego Kodeksu postępowania. W niniejszym komunikacie jest wolność komunikacji, co oznacza ścisłej poufności, która dostarczyła informacje.  

  • Om  Bisnode wykrywa odchylenia od postanowień niniejszego Kodeksu postępowania i jeśli nie wprowadzono ulepszenia w uzgodnionym terminie, Bisnode dojść do końca współpracy.  

Przepisy ustawowe i wykonawcze

Przepisy ustawowe i wykonawcze

Nasz Kodeks postępowania zapewnia, że są przestrzegane przepisy ustawowe i wykonawcze

Dostawcy są zgodne z prawa i przepisów, zasad i standardów i przytrzymaj wszystkie operacje niezbędne zezwolenia, licencje i rejestracje.

Etyka w biznesie

Działania powinny być prowadzone zgodnie z dobrych praktyk, promowanie wolnej konkurencji i utrzymać wysokie standardy etyczne. Żadna forma korupcji, przekupstwa i pieniądze brudnych pieniędzy lub bezprawne ograniczenie konkurencji jest dozwolone. Rozrywka i prezenty charakteryzują się otwartości, umiar i zawsze mają naturalny związek z relacji biznesowych.

Zarządzanie informacjami

Poufne informacje odnoszące się do nas lub naszych klientów biznesowych może służyć wyłącznie do celów, dla których jest przeznaczony.

Środowisko

Bisnode jest zaangażowany w aktywne wysiłki stale zmniejszenie firmy wpływ na środowisko naturalne bezpośredniego i pośredniego i dostawców do pracy zgodnie z polityką ochrony środowiska Bisnode's, który jest dostępny na naszej stronie.

Dostawcy powinni mieć sformułowane polityki ochrony środowiska, wiedzy i kontrolę nad jego oddziaływania na środowisko i system zarządzania udokumentowane. Dostawca musi nieustannie współpracujemy z środków poprawy ochrony środowiska w swojej działalności, aby ograniczyć ich emisje do powietrza, gleby i wody, jak również usprawnić ich wykorzystania energii i zasobów.

Warunki pracy i praw człowieka

Dostawca musi wspierać i poszanowanie praw człowieka na arenie międzynarodowej deklarowanych i traktują swoich pracowników i dostawców sprawiedliwego, równego i z szacunkiem dla równej wartości ludzkich istot.

Niedyskryminacja i równe traktowanie

Dyskryminacji, niezależnie od przyczyny, nie może wystąpić w rekrutacji, wynagrodzenia, promocji, szkoleń lub zakończenie. Dostawcy zapewniają również, że nie występują molestowania, nękania, zastraszania, ucisku lub innych poniżające traktowanie.  

Wolność zrzeszania się

Dostawca szanuje prawo pracowników do organizowania się w związki zawodowe, jak również ich zdolność do rokowań zbiorowych, bez ryzyka kary, zastraszanie lub nękanie.  

Warunki zatrudnienia

  • Wszystkich pracowników musi mieć pisemne umowy o pracę jest tłumaczone na język rozumieją  

  • Godzin pracy nie może przekraczać maksymalnego czasu pracy jako obowiązujące prawa i przepisy szczegółowo i wszyscy pracownicy są uprawnieni do ustawowego odpoczynku tygodniowego.  

  • Wszyscy pracownicy mają prawo do ustawowego urlopu, w tym chorych i wychowawczy urlop  

  • Potrącenia z wynagrodzenia jako środka dyscyplinarnego nie jest dozwolone.  

  • Wynagrodzenie wypłaca się regularnie, bezpośrednio do pracownika na czas i w pełni  

  • Może wystąpić żadna forma dyskryminacji płacowej.  

Tych, którzy pracują dla dostawcy podczas formy anställningsliknande również powinny być rozpatrywane zgodnie z powyższymi zasadami.  

Środowisko pracy i bezpieczeństwo

Dostawca zapewni zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, zarówno fizycznie, jak i psychosocially. Dostawca musi pracować systematycznie i aktywnie do ciągłej poprawy środowiska pracy i zdrowia. Każdy, kto pracuje dla dostawcy imieniu regularnie został przeszkolony w zakresie zdrowia i problemów bezpieczeństwa i odpowiednie informacje powinny być łatwo dostępne.  

Należy zapobiegać wypadków i chorób zawodowych. Dostawca powinien ustanowić procedury w celu identyfikacji, zarządzania i raportowania pracą urazy i choroby związane z pracą. Wszystkie aktywne, niezależnie od zatrudnienia lub formę umowną, pokrywane są przez ubezpieczenie wypadkowe. Dostawca zapewni, że alkohol i leki nie są używane w godzinach pracy.  

Dostawca powinien przewidzieć i identyfikowania sytuacji awaryjnych jak również zminimalizować poprzez wdrożenie planów awaryjnych i kryzysowych bogate wyposażenie, alarm, procedury ewakuacji i szkolenia.  

Pracy przymusowej

Wszystkie pracy dokonuje się w ramach dobrowolnych form. Żadna forma pracy przymusowej lub prac związanych z jakąkolwiek formę zastraszania lub kara jest dozwolone.  

Pracy dzieci

Pracy dzieci nie muszą wystąpić. Brak prawa krajowego wobec pracy dzieci w kraju, w którym prowadzony jest biznes, nie ma być zatrudniony, który jest poniżej 15 roku życia.