POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH 

Dla platformy oceny zadowolenia klienta Customer Gauge
Skontaktuj się z nami

Spis treści:

 

1. Wprowadzenie

 

2. Jakiego rodzaju informacje na temat klientów są przechowywane?

 

3. Sposób wykorzystania informacji o użytkownikach

 

4. Przechowywanie i przekazywanie danych

 

5. Marketing

 

6. Prawo dostępu do danych

 

7. Kontakt z naszą firmą

1. WPROWADZENIE

 

Firma Bisnode AB stanowi część grupy Bisnode Business Information Group. W niniejszej polityce prywatności objaśniono sposób, w jaki dane osobowe użytkowników platformy Customer Gauge są przez nas wykorzystywane.

 

 

Podmiot kontrolujący
Firma Bisnode AB jest podmiotem kontrolującym platformę Customer Gauge.

 

 

Cel
Wymieniona platforma przeznaczona jest do gromadzenia i analizy danych dotyczących poziomu zadowolenia klientów.

 

 

 

2. JAKIEGO RODZAJU INFORMACJE NA TEMAT KLIENTÓW SĄ PRZECHOWYWANE?

 

Przechowywane są podstawowe informacje dotyczące kontaktów firmy Bisnode z klientami, takie jak pełniona funkcja, miejsce pracy, nazwa, adres e-mail i dane na temat firmy. Informacje przechowywane są w odniesieniu do każdego kontaktu z klientem, do którego przesłana zostaje ankieta, nawet jeśli nie udzielono odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

 

W przypadku udzielenia odpowiedzi na ankietę przechowywane są one wraz z wyżej wspomnianymi danymi osobowymi.

 

 

Podstawa prawna

 

Podstawowe informacje na temat kontaktów z klientami przechowywane są w systemie w oparciu o uzasadniony interes. Firma Bisnode dąży do zapewnienia klientom możliwie najwyższego poziomu oferowanych rozwiązań i usług, czemu służy przechowywanie informacji na temat decydentów i użytkowników systemu. Dane osobowe dotyczą funkcji pełnionej w firmie, natomiast nie są przez nas przechowywane wszelkie szczegółowe informacje na temat życia prywatnego poszczególnych osób. Zakłada się, że przechowywanie tego rodzaju informacji nie stanowi ryzyka dla prywatności użytkowników.

 

Odpowiedzi udzielane w ankiecie przechowywane są na podstawie prawnie wiążącej zgody użytkownika. Udzielanie odpowiedzi na zawarte ankiecie pytania ma charakter dobrowolny, natomiast przesłanie ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie danych przez firmę Bisnode. Odpowiedzi zostają zapisane i przesłane w momencie kliknięcia opcji „Zakończ” znajdującej się na ostatniej stronie ankiety. Przesłanie odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie danych przez firmę Bisnode.

 

 

 

3. SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

 

Informacje znajdujące się w systemie są wykorzystywane do analizy wydajności serwisu Bisnode w zakresie pracy klientów w różnych obszarach. Istnieje możliwość wykorzystania związku pomiędzy respondentem/respondentką i udzieloną odpowiedzią w celu dokładniejszej analizy stwierdzonego problemu, na przykład przez powiązanie go z firmą klienta w celu wyszukania odpowiedniego produktu.

 

Żadne z przekazywanych informacji nie są przesyłane do innych współpracujących podmiotów lub osób trzecich. Informacje te nie podlegają odsprzedaży ani nie są wykorzystywane do innych celów niż zapewnienie wyższego poziomu zadowolenia klientów.

 

 

Dostęp do danych

 

Zanonimizowane odpowiedzi są udostępniane wszystkim pracownikom firmy Bisnode w celu uświadomienia im problemów. Dostęp do danych zawierających szczegółowe dane osobowe ograniczony jest do pracowników zajmujących się ankietą kliencką, takich jak pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta.

 

Ponieważ dane są przechowane na serwerach platformy Customer Gauge, dostęp do nich mogą również uzyskać niektórzy pracownicy tej organizacji. Na podstawie umowy z podmiotem współpracującym uzgodniono również techniczne i organizacyjne środki zabezpieczenia danych.

 

 

Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych

 

Dane wykorzystywane są wyłącznie w obrębie firmy Bisnode i nie będą one przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotu odpowiedzialnego za ich przechowywanie (patrz poniżej temat dotyczący przechowywania).

 

 

Automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili

 

Dane nie są wykorzystywane do tworzenia profili lub automatycznego podejmowania decyzji.

 

 

 

4. PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

Platforma Customer Gauge jest podmiotem przetwarzającym dane i z tego względu dane osobowe są do niej przekazywane. Dane przechowywane są na obszarze UE.

 

Dane przekazane przez użytkownika przechowywane są w systemie przez okres 3 lat od momentu przesłania ankiety. Po upływie tego okresu dane mogą być przechowywane do celów statystycznych i analitycznych, niemniej pozostaną anonimowe przez co ich powiązanie z użytkownikiem jest niemożliwe. Dane przechowywane są na platformie Customer Gauge do momentu podjęcia decyzji przez firmę Bisnode o ich dalszym przechowywaniu lub do momentu wygaśnięcia umowy.

 

 

 

 

5. MARKETING

 

Dane gromadzone w systemie nie są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego. Niemniej w przypadku zgody ze strony użytkownika opinie wyrażone w ankiecie mogą być wykorzystywane w informacjach podawanych przez firmę Bisnode do wiadomości publicznej.

 

 

 

6. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

 

Firma Bisnode zapewnia użytkownikom dostęp do przetwarzanych danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik może skontaktować się z pracownikami firmy i uzyskać informacje na temat danych osobowych użytkownika zgromadzonych i przetworzonych przez serwis oraz celu w jakim są one wykorzystywane.

 

 

Prawo do wprowadzania korekty

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych, niekompletnych, przestarzałych lub zbędnych danych osobowych dotyczących podmiotu danych, które są przechowywane przez firmę. W tym celu należy skontaktować się z jej pracownikami.

 

 

Prawo do usunięcia danych

 

Użytkownik może również zwrócić się z prośbą o usunięcie z systemu przedmiotowych danych osobowych. Przychylimy się do takiej prośby o ile nie będą istnieć podstawy prawne uniemożliwiające usunięcie tych danych. Po usunięciu danych może zaistnieć sytuacja, w której natychmiastowe usunięcie wszystkich pozostałych kopii z naszych aktywnych serwerów i systemów tworzenia kopii zapasowych nie będzie możliwe. Takie kopie zostaną usunięte w możliwie najbliższym terminie.

 

 

Prawo do sprzeciwu

 

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, jeśli takie dane przetwarzane są do innych celów niż te niezbędne do świadczenia usług lub zapewniające przestrzeganie zobowiązań prawnych. Podmioty udostępniające dane mogą również wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych po uprzednim udzieleniu zgody. Jeśli podmiot udostępniający dane zgłasza sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, skutkować to może ograniczeniem możliwości korzystania z usług.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zakazu korzystania przez serwis z danych osobowych podmiotu udostępniającego dane w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, badaniami rynku i tworzeniem profili przez skontaktowanie się z pracownikami naszej firmy.

 

 

Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych

 

Użytkownik może zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania niektórych danych osobowych. Jednakże może to skutkować mniejszymi możliwościami korzystania z naszej witryny internetowej i usług.

 

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymywania jego przekazanych naszej firmie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko danych przekazanych nam przez użytkownika w sposób bezpośredni.

 

 

Sposób korzystania z praw

 

Z wymienionych praw można korzystać przez przesłanie do naszej firmy pod wyżej wskazane adresy listu lub wiadomości e-mail zawierającej następujące informacje: nazwisko, adres, numer telefonu i kopię ważnego dokumentu tożsamości. Nasza firma ma prawo poprosić o przekazanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości użytkownika. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia prośby, która jest w sposób nieuzasadniony wielokrotnie powtarzana, jest zbyt obszerna lub wyraźnie bezpodstawna. W sytuacji, gdy zdaniem osoby będącej podmiotem danych osobowych prowadzone przez nas przetwarzanie danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, może ona złożyć zażalenie w lokalnym organie nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania kopii informacji posiadanych przez naszą firmę. Jeśli użytkownik chciałby uzyskać kopię części lub całości danych osobowych na swój temat, należy przesłać wiadomość e-mail lub skontaktować się z nami pod adresem info@bisnode.com

 

 

Zmiany polityki prywatności

 

Nasza polityka prywatności podlega regularnej weryfikacji oraz wszelkie aktualizacje dokonywane są w tym systemie. Ostania aktualizacja niniejszej polityki prywatności została przeprowadzona w dniu 17 sierpnia 2017.

 

 

 

7. KONTAKT Z NASZĄ FIRMĄ

 

W przypadku wszelkich pytań dotyczących polityki prywatności lub informacji posiadanych przez naszą firmę, prosimy o kontakt:

 

Telefon:   +46 8 558 059 00

Email:  info@bisnode.com

Adres pocztowy:  Bisnode AB, 169 93 Solna, Sweden

 

W przypadku konieczności skontaktowania się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości na adres  dpo@bisnode.com.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?
Zostaw nam swoje dane - skontaktujemy się z Tobą

Telefon

Zadzwoń do nas teraz

Bisnode Polska

+48 22 278 26 26

Formularz produkty

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

Regulamin dostępny TUTAJ 

Pełna treść zgody znajduje się TUTAJ.

Pełna treść zgody znajduje się TUTAJ.