Dane osobowe konsumentów

 

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Baza informacji o konsumentach

Bisnode pozyskuje informacje o konsumentach w szczególności od dostawców specjalizujących się w zbieraniu tego rodzaju danych. Bisnode zawarł również umowy partnerskie z firmami komercyjnymi, które dostarczają określonych informacji o swoich klientach.

Dane gromadzone przez Bisnode są również uzupełniane o pewną ilość informacji statystycznych, np. o dane dostarczone przez GUS. Przykłady tak pozyskiwanych informacji to m. in. średni dochód w dzielnicy, w której mieszkają ludzie lub odsetek ogrodów czy właścicieli domów.

Wszystkie dane konsumencie są gromadzone i łączone, aby umożliwić stworzenie profilu konsumenta obejmującego m. in. jego statystyczną siłę nabywczą.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”)

Kategoria osób, których dane osobowe dotyczą

Osoby fizyczne występujące w obrocie w charakterze konsumentów

Administrator danych osobowych

Bisnode Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa, KRS: 0000228478 (dalej również: „Bisnode”, „Spółka” lub „Administrator”)

bisnode.rodo.pl@bisnode.com

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (p. Adriannę Osińską), z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Bisnode Polska sp. z o.o., ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa) lub poczty e-mailowej (bisnode.rodo.pl@bisnode.com).

Główny cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora – produkty Bisnode

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom Bisnode informacji o konsumentach w celu weryfikacji poprawności i aktualności oraz wzbogacania posiadanych już przez klientów Bisnode danych osobowych o osobach fizycznych.

Tym samym przetwarzanie przez Bisnode danych osobowych konsumentów - w ramach oferowanych przez Spółkę produktów – gwarantuje klientom m. in. profesjonalne wsparcie w realizacji, nałożonego przez RODO, obowiązku polegającego na posiadaniu prawidłowych danych osobowych przetwarzanych przez danego administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach produktów Bisnode

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO odnoszący się do niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy Spółki polegają na oferowaniu klientom produktów Bisnode, co mieści się w zakresie działalności gospodarczej Spółki. Ponadto przetwarzanie tych danych jest niezbędne do tworzenia i dostarczania klientom Bisnode takich produktów.

Klienci Bisnode posiadają natomiast prawnie uzasadnione interesy w pozyskiwaniu informacji o konsumentach chociażby z uwagi na obowiązek przetwarzania prawidłowych i aktualnych danych osobowych, który to obowiązek stanowi z kolei element zapewniania zgodności przetwarzania z wymogami RODO.

Bisnode nie zapewnia podstaw prawnych do przetwarzania udostępnianych danych osobowych do celów marketingowych, o czym klienci są informowani. Nie wyklucza to jednak posiadania przez klientów Spółki ich własnych, niezależnych podstaw prawnych do stosowania marketingu bezpośredniego.

Okres przetwarzania danych osobowych w ramach produktów Bisnode

Dane osobowe w produktach Bisnode są przetwarzane (tj. zawarte w bazach produktowych Bisnode i udostępniane klientom Bisnode) nie dłużej niż do momentu uwzględnienia przez Administratora sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Pozostałe cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora wraz z postawami prawnymi oraz okresami przetwarzania

Poza opisanym wyżej przetwarzaniem dokonywanym w związku z oferowaniem klientom produktów Spółki, Bisnode może również przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja praw osób, których dane dotyczą - Bisnode przetwarza dane osobowe osób składających wnioski i skargi zawarte w kierowanych do Administratora żądaniach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bisnode (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na załatwianiu sprawy oraz realizacji zasady rozliczalności.

Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny dla załatwienia sprawy, natomiast po jej zakończeniu, przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczone do ich przechowywania nie dłużej niż przez okres 6 lat od wpływu żądania,

 • weryfikacja i deduplikacja danych osobowych osób, których sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych został uwzględniony - Bisnode aktualizuje swoje bazy danych w cyklach dziennych, miesięcznych i kwartalnych oraz pozyskuje dane osobowe z nowych źródeł. Oznacza to, że aby rzetelnie realizować prawo do wniesienia sprzeciwu, musi każdorazowo badać, czy dane osób, które zostały wykreślone z baz produktowych Bisnode, nie zostaną ponownie do nich włączone.

W tym celu Bisnode przechowuje dane osób wykreślonych z baz produktowych i na tej podstawie zapewnia, aby raz wykreślone dane nie znalazły się ponownie w bazie produktowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest prawnie uzasadniony interes Bisnode (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu osobom, które wniosły sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, prawidłowej realizacji tego prawa.

Dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu,

 • ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dla celów ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do ich przechowywania nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz źródła ich pochodzenia

Dane osobowe konsumentów przetwarzane przez Bisnode są następujące:

 • Imię i nazwisko,
 • płeć,
 • data urodzenia (wiek),
 • dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail),
 • dane związane z komunikacją prowadzoną z Bisnode (np. treść tekstowa w e-mailu przechowywana w systemach Spółki w przypadku kierowania zapytań np. do działu obsługi klienta oraz dane identyfikacji elektronicznej takie jak adres IP i pliki cookie.

Dane osobowe konsumentów są pozyskiwane przede wszystkim od innych firm, które gwarantują, że udostępniają je zgodnie z prawem.

Ponadto dane osobowe, uzupełniające informacje o konsumentach, mogą również pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych, w szczególności z rejestrów publicznych takich jak CEIDG czy KRS.

 

Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na osobę, której dane dotyczą

Profilowanie

Posiadane informacje o konsumentach są poddawane analizie przez odpowiednie mechanizmy, w wyniku których uzyskiwane są dane statystyczne i prognozowane wskaźniki szacunkowe dotyczące konsumentów (np. etap życia, siła nabywcza/ zakupowa konsumenta, poziom wykształcenia, rodzaj zamieszkiwanej nieruchomości, informacje dotyczące rodzicielstwa).

Działania podejmowane przez Bisnode mogą stanowić profilowanie w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia i jego wyniki mogą być przekazywane klientom Spółki. Jednakże Bisnode nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych, udostępnianych w ramach produktów Bisnode, są klienci Spółki prowadzący działalność gospodarczą.

Dane osobowe przetwarzane w bazach produktowych Bisnode mogą być ponadto przekazywane innym spółkom z Grupy Bisnode w celu prowadzenia działalności gospodarczej Grupy Bisnode.

Dane osobowe mogą być również przekazywane kontrahentom Spółki, w tym podmiotom z Grupy Bisnode, świadczącym usługi i w tym celu przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Bisnode. Mogą to być usługi związane z obsługą i wysyłką poczty tradycyjnej, obsługą IT, obsługą księgową czy doradczą. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom odbywa się na podstawie umów zawartych zgodnie z wymogami RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W takim przypadku Bisnode zapewnia jednak, że w oparciu o:
-   stwierdzenie przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub
-   wdrożenie właściwych zabezpieczeń,

stosowane będą określone procedury powalające na odpowiednie zapewnienie stopnia ochrony danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba fizyczna ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO).

Uwaga! Uwzględniając wniesiony sprzeciw Bisnode usunie dane osobowe z baz produktowych (co będzie oznaczało, iż nie będą one już udostępniane klientom Spółki). Administrator pozostawi je jednak nadal w bazach weryfikacyjnych, aby uniknąć ponownego umieszczenia usuniętych danych,

 • przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

Wszystkie prawa zostały szczegółowo opisane tutaj.

 

Z poszczególnych praw można skorzystać poprzez:

 

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Co?

 • Jakie informacje o Tobie posiadamy?

Jak?

 • Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dlaczego?

 • Do jakich celów możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe?