Twoje dane zawodowe

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Baza danych o przedsiębiorstwach w Bisnode

Bisnode Polska zbiera dane: o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; o reprezentantach spółek zawarte w rejestrach publicznych, np. CEiDG, KRS, GUS, CEPiK, Monitor Sądowy i Gospodarczy, ze stron internetowych przedsiębiorstw. Możemy również otrzymywać informacje o przedsiębiorcach od naszych klientów dotyczące ewentualnych zaległości w płatnościach, jeżeli klient posiada podstawę prawną do ich przekazania. Dane są również uzupełniane o pewną ilość informacji statystycznych, np. o dane dostarczone przez GUS o ilości zatrudnianych pracowników, średni dochód w branży lub mieście prowadzenia działalności.

Wszystkie tego typu dane są gromadzone i łączone, aby umożliwić stworzenie profilu przedsiębiorcy wraz z jego oceną wiarygodności. 

Informacja RODO

Kategoria osób, których dane osobowe dotyczą

Dane dotyczące przedsiębiorców: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedstawiciele i reprezentanci przedsiębiorców

(baza B2B)

Administrator danych

Bisnode Polska sp. z o.o.

Bisnode D&B Polska sp. z o.o.

Pl. Europejski 2

00-844 Warszawa

kontakt.pl@bisnode.com

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz źródła ich pozyskiwania

Informacje o przedsiębiorcach zawierające dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli i reprezentantów przedsiębiorców dostępne w źródłach publicznie dostępnych, w szczególności w rejestrach KRS, CEiDG, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sporadycznie informacje o przedsiębiorstwach są przekazywane również przez inne przedsiębiorstwa.

Profilowanie

Działania podejmowane przez Bisnode mogą stanowić tzw. profilowanie proste i jego wyniki mogą być przekazywane Klientom Bisnode, lecz na ich podstawie Bisnode nie podejmuje decyzji wobec konsumentów wywołujących wobec nich skutki prawne lub podobnie na nich wpływających

Posiadane informacje o przedsiębiorcach są poddawane analizie przez odpowiednie mechanizmy, w wyniku których uzyskiwany jest tzw. scoring o przedsiębiorstwie, tj. szacunkowa siła finansowa przedsiębiorstwa.

Główny cel przetwarzania danych osobowych – produkty Bisnode

Dostarczanie aktualnej i pełnej informacji o przedsiębiorcach Klientom Bisnode w celu umożliwiania i ułatwiania im realizacji bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji poprawności i wzbogacania posiadanych przez Klientów danych o przedsiębiorcach.

Dane są zawarte w bazach produktowych Bisnode i są widoczne dla Klientów Bisnode.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w produktach Bisnode

Art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Bisnode oraz Klientów Bisnode – przetwarzanie danych o przedsiębiorcach jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Bisnode w zakresie dostarczania, ułatwiania dostępu, weryfikacji oraz wzbogacania informacji o przedsiębiorcach Klientom Bisnode. Klienci Bisnode posiadają natomiast prawnie uzasadniony interes wynikający z przepisów prawa w pozyskiwaniu informacji o przedsiębiorcach  zapewnienia sobie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji poprawności i wzbogacania posiadanych danych.

Bisnode nie zapewnia podstaw prawnych do przetwarzania udostępnianych danych do marketingu bezpośredniego, o czym Klienci są informowani. Nie wyklucza to jednak posiadania przez Klientów Bisnode ich własnych, niezależnych podstaw prawnych do stosowania marketingu bezpośredniego.

Okres przetwarzania danych osobowych w produktach Bisnode

Dane osobowe będą przetwarzane w produktach Bisnode do momentu złożenia sprzeciwu

Pozostałe cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi oraz okresem ich przetwarzania

Weryfikacja i deduplikacja danych osobowych osób, które złożyły sprzeciw. Bisnode aktualizuje swoje bazy danych w cyklach dziennych, miesięcznych i kwartalnych oraz pozyskuje dane osobowe z nowych źródeł. Oznacza to, że aby rzetelnie realizować prawo do sprzeciwu, musi każdorazowo badać, czy dane osób, które zostały wykreślone z baz produktowych Bisnode, nie zostaną ponownie wgrane, np. z CEiDG, KRS. W tym celu Bisnode przetwarza dane osób wykreślonych z baz produktowych i na tej podstawie zapewnia, aby raz wykreślone dane nie znalazły się ponownie w bazie produktowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest prawnie uzasadniony interes Bisnode oraz osób, które złożyły sprzeciw i poprosiły o usunięcie ich danych osobowych z produktów Bisnode (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) i będą przetwarzane w sposób stały.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą. Bisnode przetwarza dane osobowe osób składających wnioski i skargi zawarte w korespondencji. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bisnode (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegającego na załatwianiu spraw osób oraz na realizacji zasady rozliczalności i są przetwarzane do 6 lat od wpływu korespondencji.

 

Bisnode może przetwarzać dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) przez 6 lat a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową – do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Klienci Bisnode

Bisnode udostępnia informacje zawarte w bazach produktowych, w tym dane osobowe, Klientom Bisnode.

 

Grupa Bisnode.

Dane osobowe przetwarzane w bazach produktowych Bisnode mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy Bisnode w celu prowadzenia działalności gospodarczej Grupy Bisnode (udostępnienie danych osobowych innym administratorom) oraz w celu zapewnienia obsługi systemów i obsługi informatycznej (powierzenie przetwarzania danych osobowych w imieniu i na zlecenie Bisnode).

 

Kontrahenci Bisnode

Dane osobowe mogą być też przekazywane  kontrahentom Bisnode świadczącym usługi i w tym celu przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Bisnode. Mogą to być usługi związane z obsługą i wysyłką poczty tradycyjnej, obsługą IT, obsługą księgową, doradczą i prawną. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom odbywa się na podstawie zawartych umów zgodnych z wymogami RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do sprzeciwu / prawo do usunięcia

Każda osoba fizyczna ma prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Bisnode jej danych osobowych i wówczas Bisnode usunie dane z baz produktowych. Pozostawi je jednak nadal w bazach weryfikacyjnych, aby uniknąć ponownego umieszczenia usuniętych danych.

 

Pozostałe prawa: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

 

Wszystkie prawa zostały szczegółowo opisane tutaj

Organ nadzoru

Każda osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający siedzibę w Warszawie, ul. Stawki 2.

Skarga do IOD

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w sprawie skarg na przetwarzanie danych osobowych przez Bisnode można kontaktować się do Inspektora Ochrony Danych na adres mailowy: bisnode.rodo.pl@bisnode.com. Można też poprosić o bezpośredni kontakt telefoniczny z IOD-em , p. Agnieszką Sagan-Jeżowską.

 

Wszystko co musisz wiedzieć