Rankingi i konferencje

Diamenty Forbesa 2020

09 lut 2020

Dun & Bradstreet po raz dwunasty przygotowuje ranking Diamentów Forbes

Już po raz dwunasty w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes”, Dun & Bradstreet Polska opracowała zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem „Diamentów Forbesa 2020”.

Czołowe przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce rosną szybciej niż dynamika polskiego PKB. Potwierdza to nasze zestawienie. „Diamenty Forbesa to najlepszy barometr koniunktury, analiza i kondycja polskiego przemysłu. Stanowi kompleksowe podsumowanie sytuacji w ostatnim roku.

W Państwa ręce, jak co roku oddajemy kolejną odsłonę rankingu „Diamenty Forbesa”. https://www.forbes.pl/diamenty/2020

Kto w tym roku został Diamentem Forbesa? Potwierdzenie siły polskiej gospodarki

W zestawieniu, pod względem ilościowym dominują spółki handlowe, które stanowią nieco ponad 39 proc. ogółu. W tym także detalicznej i hurtowej sprzedaży m.in. paliw, energii czy pojazdów samochodowych, które od lat należą do ścisłej czołówki firm pod względem przychodów i zysków.

Niewiele mniej, bo 30 proc. to firmy produkcyjne, gdzie prym kolejno wiodą producenci: żywności, produktów metalowych, aut i części samochodowych, art. chemicznych, maszyn i urządzeń. Nie brakuje również firm budowlanych, transportowych czy z szeroko pojętego sektora usługowego.

Lista „Diamentów Forbesa” powstała w oparciu o analizę ponad siedmiu tysięcy firm. Pozwoliło to Dun & Bradstreet na kompleksowe badanie kondycji finansowej polskiego sektora przemysłowego. Wniosek jeden. Największe firmy przemysłowe w kraju są mocne i silne, a odłożone środki pieniężne na firmowych kontach ogromne. Na ich doskonałą kondycję w ostatnim roku wpływ miał solidny popyt na rynku wewnętrznym.

Stymulowany rosnącymi płacami, wzrostem zatrudnienia i zwiększonymi wydatkami socjalnymi rządu. Stopa bezrobocia utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Równie dobrze przedstawiała się sytuacja na rynkach zagranicznych. Nasz eksport rósł w tempie najszybszym od lat. Stabilności sprzyjał przewidywalny kurs walut oraz utrzymujące się od dłuższego czasu na rekordowo niskim poziomie stopy procentowe. To też przełożyło się na sytuację w samych bankach, które były gotowe do udzielania kredytów.

W tym miejscu warto zauważyć, że tegoroczne, diamentowe spółki przemysłowe skupiają nieco ponad 30 proc. całkowitego, rocznego przychodu ujętych w zestawieniu firm. Szczególnie mocno swoją pozycję akcentują w kategorii firm dużych i średnich.

Polski sektor przemysłowy w bardzo dobrej kondycji

Zebrane na potrzeby analizy twarde dane finansowe dowodzą, że polski sektor przemysłowy jest w bardzo dobrej kondycji. Aż 63,1 proc. uwzględnionych w badaniu firm jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, kolejne 14 proc. w ocenie Dun & Bradstreet Polska w dobrej.

W tym miejscu wartym podkreślenia jest fakt tego, że spółki przemysłowe, na przestrzeni pięciu ostatnich lat systematycznie zwiększały swój przychód. Na podstawie danych za 2018 rok sprzedaż spółek przemysłowych w Polsce wzrosła o 19 proc., wobec 16 proc. wzrostu w 2017 roku i 7 proc. w 2016 roku.

Na ocenę kondycji finansowej firm z branży przemysłowej bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność. Dodatkowo wzięta została pod uwagę zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe.

Ocena kondycji finansowej branży odbywała się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata. W przypadku spółek prawa handlowego za podstawę do oceny brano bilans i rachunek wyników. W przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości oparto się na danych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym podmiotu zadeklarowanych przez właścicieli firm.

11 procent mniej upadłości w sektorze przemysłowym w Polsce

Dobrą kondycję polskiego sektora produkcji przemysłowej potwierdzają również dane odnoszące się do upadłości firm zebrane z polskich sądów gospodarczych. W pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku upadłość ogłoszono wobec blisko 120 firm, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek o 11 proc. Przykładowo, z 27 do 16 spadła liczba upadłości w pierwszym półroczu w latach 2018 i 2019 w sektorze produkcji metali i metalowych wyrobów gotowych. Podobnie jak w branży produkcji maszyn i urządzeń, gdzie liczba bankructw spadła o połowę.

Pozytywny trend odczuwalny jest również w branży budowlanej. Gdzie, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej odnotowano spadek liczby upadłości. W pierwszym półroczu w sądach gospodarczych ogłoszono blisko 60 bankructw firm budowlanych. W porównaniu do roku ubiegłego, to spadek z 73 upadłości, co stanowi spadek o 16 proc.

Patrząc na tegoroczne zestawienie trudno oprzeć się wrażeniu, że polski sektor przemysłu wytwórczego pod względem ilościowym opiera się przede wszystkim na przedsiębiorcach prywatnych. To właśnie spółki prywatne najszybciej się rozwijają, zwiększają inwestycje i zatrudnienie. Należą do grona firm najbardziej innowacyjnych, inwestując krocie w nowe technologie, badania i rozwój. Udowadniając, że technologia i biznes to dwa wzajemnie przenikające się światy, nierozerwalne i jednocześnie silnie ze sobą korelujące.

Odsetek firm będących w bardzo dobrej kondycji finansowej rośnie proporcjonalnie do wielkości firmy. W najlepszej sytuacji finansowej są spółki duże, z przychodem za ostatni rok obrachunkowy przekraczającym mld złotych. W ocenie Dun & Bradstreet Polska aż 9 na 10 badanych firm jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, w tym nieco ponad 60 proc. w bardzo dobrej. Na tym tle nieznacznie gorzej prezentują się spółki z rocznym przychodem w przedziale od mld zł do 500 mln zł, gdzie 63 proc. to podmioty w bardzo dobrej kondycji finansowej a kolejne 25 proc. firm to firmy z dobrej kondycji.

Doskonałą kondycję polskiego przemysłu potwierdzają nie tylko jednostkowe wyniki poszczególnych firm, wyraźny i co ważne permanentny spadek upadłości w branży czy wysokie oceny kondycji finansowej Dun & Bradstreet Polska. U podstawy siły polskiego przemysłu leży zbieg kilku czynników: rosnącej siły polskiego eksportu i jego zróżnicowanego asortymentu, konkurencyjności kosztowej polskich produktów oraz silnego popytu wewnętrznego.

Metodologia badania Diamentów Forbesa

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoja wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym wg ratingu Dun & Bradstreet.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:

- firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł,

- firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł,

- firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Wywiadownia Dun & Bradstreet Polska zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2018 - 2014. Na tej podstawie powstała tegoroczna, rekordowo długa lista blisko 7 tys. przedsiębiorstw, którym Dun & Bradstreet Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające, wszystkie, powyższe warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny, roczny wzrost wartości.

Ostatecznie na liście znalazły się przedsiębiorstwa z 15 proc. i większym wzrostem wartości firmy. Jednocześnie z listy usunięte zostały te podmioty, wobec których odnotowano ujemną wartość zmiany wyceny przynajmniej w jednym z ostatnich trzech lat lub wartość wyceny nie zachowała charakteru ciągłego wzrostu.

WYCENA METODĄ SZWAJCARSKĄ

Analitycy Dun & Bradstreet Polska wycenili przedsiębiorstwa, stosując znaną i cenioną metodę szwajcarską. Łączącą metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego przez firmy know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe i koniunkturalne. Firmy, które dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie tych dwóch metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo jak w przypadku firm inwestujących na wzrost majątku.

Wartość przedsiębiorstw (W) jest średnią ważoną ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd) według wzoru: ŚW = (Wm + 2Wd) / 3. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firm pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2018 - 2014. Wycena wartości nie uwzględnia wartości marek handlowych i dotyczy końca 2018 roku.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej