Artykuły

Faktoring - co to jest oraz kiedy i komu się opłaca?

Płynność finansowa, elastyczna terminowość i brak obciążenia kredytowego – to czynniki wyznaczające profil firmy jako dynamicznie rozwijającego się podmiotu. Aktualnie rynek finansowy oferuje wiele możliwości mających wpłynąć na ułatwienie zarządzania przedsiębiorstwami, przy jednoczesnej ich stabilizacji finansowej. Jedną z takich usług jest faktoring, który wśród polskich firm staje się coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, której podstawą istnienia jest nabycie przez instytucję finansową (np. bank) konkretnych wierzytelności i dalsze nimi zarządzanie. Potencjalny faktorant otrzymuje dzięki takiemu rozwiązaniu zapłatę zlecaną od razu po wykonaniu usług czy dokonaniu sprzedaży. Początkowo jest to tylko zaliczka, której wysokość całkowicie regulowana jest przez podmioty zawierające umowę. Druga część, zwana funduszem gwarancyjnym, trafia natomiast do przedsiębiorcy po uregulowaniu należności przez dłużnika. To także opieka faktora nad przedsiębiorcą w przypadku problemów wynikających z braku regulacji płatności. Faktoring często wykorzystywany jest jako alternatywa kredytu bądź też forma finansowania kompatybilna z kredytem bankowym – jest procedurą szybszą, uproszczoną i – w zależności od indywidualnych preferencji potencjalnego faktoranta – często bardziej stabilną w kontekście płynności finansowej firmy.

Dla kogo?

Faktoring do rozwiązanie dość uniwersalne, z usług mogą bowiem skorzystać zarówno małe, jak i większe przedsiębiorstwa. Istotne jest jednak to, by firmy posiadały regularnie prowadzoną księgowość; wszystkie należności powinny być poświadczone odpowiednimi dokumentami, a relacje biznesowe z klientami wyróżniać się trwałym charakterem. To usługa przydatna dla firm preferujących alternatywne źródła finansowania czy tych zmagających się z odroczonymi terminami płatności. Faktoring pomoże także w mobilizacji kontrahentów niespłacających należności w terminie, przyczyni się również do eliminacji ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw będącego wynikiem problematycznych kwestii dotyczących dłużników. Jest także chętnie wybieraną usługą przez początkujące firmy, które, wskutek braku zdolności kredytowej, nie mogą uzyskać podstawowej płynności finansowej.

Podmioty uczestniczące w faktoringu

Usługi faktoringowe rozgrywają się pomiędzy trzema zasadniczymi podmiotami, których obecność jest niezbędna do dokonania transakcji:

  • faktorant, czyli przedsiębiorca,
  • faktor, czyli instytucja finansowa,
  • dłużnik faktoringowy, czyli odbiorca.

Faktorant jest podmiotem czynnym, dążącym do otrzymania finansowego wynagrodzenia za świadczone usługi przed terminowo ustalonym obowiązkiem zapłaty. Dłużnik (podmiot pasywny), na podstawie umowy lub też faktury, musi uregulować płatność będącą konsekwencją obustronnej współpracy. Faktor to natomiast zewnętrzna instytucja finansowa, (również występująca w kategoriach podmiotu czynnego), która pozyskuje od faktoranta przedterminowe wierzytelności i zajmuje się ich finansowaniem.

Mechanizmy działania

Faktoring działa na podstawie regularnie wystawianych faktur. Po sprzedaży konkretnych produktów czy też zakończeniu świadczenia usług, przedsiębiorca (czyli faktorant) jest zobowiązany dostarczyć wybranej instytucji finansowej (czyli faktorowi) fakturę rozliczeniową. Instytucja finansowa, niedługo po otrzymaniu rzeczonej faktury, uruchamia mechanizmy weryfikujące i w wyniku ich prawidłowości wpłaca na konto przedsiębiorcy, odpowiednią procentowo do wartości faktury, kwotę. Odbiorca natomiast reguluje finansowe należności i opłaca wystawioną fakturę w porozumieniu z faktorem. Opcjonalnie może zostać także wszczęte dochodzenie wierzytelności, które następuje w przypadku braku wypełnienia zobowiązań przez dłużnika faktoringowego.

Rodzaje usług faktoringowych

Faktoring występuje zasadniczo w czterech głównych formach, które ulegają kolejnym podziałom w zależności od wypłacalności odbiorcy, terminu zawiadomienia o wejściu w życie umowy, profilu świadczonych usług oraz terminu wpłynięcia należnych środków finansowych za konkretną wierzytelność.

Wypłacalność dłużnika

W zależności od możliwości finansowych kontrahenta, instytucja finansowa dysponuje trzema możliwymi rozwiązaniami faktoringowymi. Pierwsze z nich, określane jako zdecydowanie najdroższe, to faktoring pełny (faktoring właściwy). Oznacza to wykupienie od przedsiębiorcy wierzytelności wraz z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Wszelkie należności egzekwowane są w tym przypadku od dłużnika. Faktoring niepełny (faktoring właściwy) to nieco mniej wymagająca opcja, bowiem faktor decyduje się na kupno jedynie wierzytelności handlowej, rezygnując tym samym z przejęcia ewentualnej niewypłacalności. Gdy dojdzie do sytuacji, w której to dłużnik zaprzestanie spłaty wierzytelności, obowiązek regulacji zobowiązań finansowych przechodzi na faktoranta. Ostatni już rodzaj faktoringu w tej kategorii, to faktoring mieszany. To swoiste połączenie dwóch poprzednich opcji, które polega na wykupieniu przez instytucję finansową wierzytelności w połączeniu z monitorowanym ryzykiem niewypłacalności odbiorcy do określonego wcześniej poziomu. W przypadku nieuregulowania wierzytelności, zobowiązanie to przechodzi na instytucję finansową.

Zawarcie umowy faktoringowej i powiadomienie dłużnika

Nie wszystkie rodzaje usług faktoringowych zakładają powiadomienie o zawarciu umowy dłużnika. W Polsce, zarówno w kontekście transakcji krajowych, jak i międzynarodowych, najczęściej stosowany jest faktoring jawny, który taką notyfikację przewiduje. Oznacza to, że w momencie, gdy pomiędzy faktorantem, a faktorem zaistnieje prawny dokument, kontrahent otrzymuje informację o zawarciu takiej umowy i dostaje niezbędne informacje, które pozwalają na regulację zobowiązań finansowych, dostarczanych bezpośrednio na rachunek instytucji finansowej. Drugim możliwym rozwiązaniem jest faktoring tajny, stosowany jednak niezwykle rzadko. W takiej sytuacji dłużnik pozostaje nieświadomy zawarcia umowy i kontynuuje wykonywanie finansowych operacji na rachunek faktoranta. Ten natomiast, po otrzymaniu środków pieniężnych, posiada prawnie umotywowany obowiązek przekazania tejże kwoty faktorowi. Taki rodzaj faktoringu stosuje się najczęściej w przypadku współpracy ze stabilnymi finansowo kontrahentami, Dlatego też wykorzystuje się go jedynie w połączeniu z faktoringiem niepełnym.

Zapłata za wierzytelność

Uregulowanie finansowych należności przez faktora również wpływa na charakter świadczonych usług. Jeżeli dłużnik dokona zapłaty i równocześnie tę zapłatę otrzyma także faktorant, mamy do czynienia z faktoringiem wymagalnościowym. Jeżeli instytucja finansowa wraz z początkiem umowy przejmuje wierzytelność, zachodzi faktoring dyskontowy, a termin, w którym dłużnik dokona zapłaty należności, nie jest już istotny. Faktoring zaliczkowy to natomiast rozwiązanie, które umożliwia potencjalnemu faktorowi wypłatę zaliczki na poczet wierzytelności, a brakująca kwota pojawia się na koncie faktoranta we wcześniej ustalonym terminie.

Rynek polski a zagraniczny

Specyfika prowadzonych przez przedsiębiorców działalności również znajduje odzwierciedlenie w nazewnictwie faktoringu, które różni się w zależności od profilu proponowanych usług. Firmy zarejestrowane na terenie Polski i tu świadczące usługi korzystają z faktoringu krajowego. Przedsiębiorcy z działalnością sprofilowaną na eksport towarów decydują się na wybór faktoringu eksportowego, zaś firmy krajowe, ale importujące zagraniczne towary wybierają faktoring importowy, który zakłada współpracę lokalnej firmy faktoringowej z określoną filią dostępną na terenie kraju, z którego pozyskiwane są surowce.

Faktoring od strony prawnej

Usługi faktoringowe w polskim prawie funkcjonują na zasadzie dwustronnej umowy nienazwanej zawartej pomiędzy faktorantem a faktorem; umowa ta jest zawierana na czas nieokreślony i dodatkowo regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Faktoring jest często utożsamiany z windykacją, co jest niepoprawnym rozumieniem struktury tychże usług. Usługi windykacyjne związane są z wykupem długów po przekroczeniu terminu zapłaty, zaś faktoring to przejmowanie zadłużenia, którego termin ważności jeszcze nie upłynął.

Czy warto korzystać z faktoringu?

Niekwestionowaną zaletą usług faktoringowych jest błyskawiczny dostęp do środków finansowych, których osiągalność może wpłynąć na znaczne polepszenie płynności finansowej firmy. To także gwarancja bezpieczeństwa obrotu handlowego – usługi faktoringowe przyczyniają się do lepszej terminowości i klarowności wzajemnych zobowiązań. W zależności od wybranej formy faktoringu, w której faktor przejmuje na siebie, w określonym wcześniej stopniu, ryzyko niewypłacalności dłużników, wzrasta także ochrona przedsiębiorcy przed bankructwem. Korzystanie z faktoringu jest też znakomitą propozycją dla tych, którzy pragną elastycznie zarządzać swoimi zasobami finansowymi, a tym samym chcą uniknąć obniżenia zdolności kredytowej firmy. To także ułatwienie dla kontrahentów, którym przedsiębiorca może zaproponować dłuższe terminy spłaty należności bez wystąpienia konsekwencji w postaci nieregularnej działalności firmy czy pojawienia kłopotów finansowych.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki danym i analizom Dun & Bradstreet
Sprawdź