Artykuły Raporty

Jak wypełnić deklarację VAT-7 i VAT-7K?

11 lut 2019

Zakładając działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi zadecydować czy chce zostać czynnym podatnikiem VAT. Jeśli zdecyduje się na taki profil działalności, zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-R na wniosku rejestracyjnym, który należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego.

Zarejestrowani, czynni podatnicy, odprowadzając podatek od towarów i usług mogą skorzystać z dwóch opcji – rozliczenia miesięcznego (VAT-7) oraz rozliczenia kwartalnego (VAT-7K). Jednak ich odpowiednie złożenie może być problematyczne, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wypełnić prawidłowo oba typy deklaracji VAT?

Deklaracje VAT-7 i VAT-7K – ważne terminy

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że złożenie zarówno deklaracji VAT-7, jak i VAT-7K wymagane jest w jasno określonym czasie. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie rozliczeń miesięcznych, zobowiązany jest do złożenia deklaracji nie później niż do 25 dnia miesiąca, uwzględniając w rozliczeniu miesiąc poprzedni.

W przypadku osób rozliczających się kwartalnie, złożenie deklaracji powinno mieć miejsce do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Odpowiednio – I kwartał do 25 kwietnia, II kwartał do 25 lipca, III kwartał do 25 października, IV kwartał do 25 stycznia. Informacje o tym, za jaki okres składana jest deklaracja, należy podać w polach nr 4 i 5 (miesiąc i rok) w przypadku wniosku VAT-7.

Co ważne – nie wolno zapomnieć o wypełnieniu pola nr 1. NIP Podatnika to podstawowa informacja o przedsiębiorcy, który składa formularz. 

Gdzie należy złożyć deklaracje VAT-7 i VAT-7K?

Oba dokumenty należy skierować do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże, jeśli przedsiębiorca prowadzi działalności w kilku miejscach, podległych pod różne urzędy skarbowe, wtedy właściwą placówką powinien być urząd obejmujący jego miejsce zamieszkania.Dla osób prawnych będzie to urząd skarbowy odpowiedni ze względu na adres siedziby firmy. Informacje na ten temat należy uzupełnić w części A deklaracji, w polu nr 6.

Z kolei w polu 7 trzeba podać cel złożenia formularza. Można zaznaczyć złożenie deklaracji, jak i jej korektę, za ten sam okres rozliczeniowy.

Informacje dotyczące podatnika 

Przedsiębiorca musi wypełnić w deklaracji VAT-7, jak i VAT-7K dane odnoszące się do jego osoby. W tym celu, w części B, w punktach 8 i 9, należy podać informacje o posiadaniu lub nie statusu osoby fizycznej, jak i wpisać pełną nazwę firmy i REGON lub imię i nazwisko płatnika oraz datę urodzenia. 

Rozliczenie należnego podatku

W kolejnej sekcji formularza VAT7, w części C, podatnik zobowiązany jest do wykazania wszystkich transakcji podlegających opodatkowaniu, które należy rozliczyć w bieżących okresie.

Pierwsze trzy transakcje wyrażane są jedynie w Podstawie opodatkowania, ponieważ przedsiębiorca w stosunku do nich nie ma obowiązku wykazywać należnego podatku VAT. W poszczególnych polach potrzebne są informacje:

 • Pole nr 10 – dotyczy sprzedaży towarów oraz świadczenia usług, zwolnionych z podatku VAT na mocy ustawy art. 43 lub art. 82.
 • Pole nr 11 – informacje o dostawie towarów oraz świadczenia usług poza terytorium Polski, na podstawie działalności prowadzonej w kraju, w stosunku do których podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego (ustawa art. 86 ust. 8 pkt 1) lub zostaje z niego całkowicie zwolniony (ustawa art. 87, ust. 5).
 • Pole nr 12 – ponowna informacja o wartości usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 (dane znajdujące się w polu nr 11).
 • Poleca nr 13 – miejsce na wykazanie wartości sprzedanych towarów bądź świadczonych usług na terenie Polski, które objęte zostały stawką 0%.
 • Pole nr 14 – powtórzenie informacji z pola nr 13.

Kolejne rubryki (pola 15, 16, 17) to różnica wartości netto sprzedanych towarów lub świadczonych usług według stawek VAT: 5%, 8% oraz 23%. Natomiast w polach 18, 19 i 20 podatnik zobowiązany jest podać wartość należnego podatku VAT, od dokonanych transakcji, według danej stawki. Co ważne – we wspomnianych miejscach podaje się także korekty dokonanej sprzedaży, mające wpływ na rozliczenie podatku.

Pozycje 21 oraz 22 to miejsca do uzupełnienia informacji o sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów zza granicy. Pole nr 21 odnosi się do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów, czyli na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to podatników VAT zarejestrowanych w celach przeprowadzania transakcji wewnątrzwspólnotowej. Istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 0% przy zachowaniu odpowiednich warunków (np. udokumentowaniu w odpowiedni sposób wywozu produktów). Pole nr 22 to z kolei informacja o eksporcie towarów, na rzecz kontrahentów spoza Unii Europejskiej. Tutaj również istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 0%.

W dalszej części wypełniania deklaracji pojawiają się pozycje nr 23 i 24, gdzie podatnik musi podać informacje, jeśli w danym okresie rozliczeniowym dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Taki podatek można jednak odliczyć. Kolejne pola – nr 25 oraz 26 to z kolei dane dotyczące importu towarów z kraju trzeciego na podstawie procedury uproszczonej (art. 33a ustawy o VAT). Podatnicy w ten sposób muszą naliczyć podatek VAT od importu oraz uwzględnić go w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Podatek należny dotyczy także kolejnych pól, czyli nr 27 oraz 28. Pozycje te odnoszą się do podatników dokonujących importu usług od kontrahentów zza granicy (wyjątek stanowi import usług określony na podstawie art. 28b ustawy). Podatnik jest w tym miejscu zobowiązany do wykazania podatku należnego, ale także może jego wartość odliczyć.

Co do kolejnych pozycji części C deklaracji VAT-7, dotyczą one:

 • pola nr 29 i 30 – wykaz tylko transakcji importu usług, o których mowa w art. 28b ustawy,
 • pole nr 31 – wykaz transakcji, gdzie podatnikiem jest nabywca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT. Polen to wypełniane musi zostać przez dostawcę,
 • pola nr 32 i 33 – informacje wskazane przez nabywcę, w przypadku dostawy towarów bądź też świadczenia usług, gdzie podatnikiem jest nabywca,
 • pola nr 34 i 35 – analogicznie do pozycji nr 31, z tą różnicą, że informacje powinien podawać nadawca,
 • pole nr 36 – dane dotyczące wysokości podatku należnego od towarów oraz usług spisem z natury, aktualnym na dzień likwidacji działalności gospodarczej,
 • pole nr 37 – kwota pochodząca od zwrotu odliczonych lub zwróconych wydatków na zakup kas rejestrujących, w sytuacji, gdy w ciągu pierwszych 3 lat istnienia działalności zaprzestano używać lub nie zgłoszono kasy do obowiązkowego przeglądu, bądź też w przypadku naruszenia warunków odliczenia tych kwot, określonych na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 oraz 2,
 • pole nr 39 – wykaz wartości podatku z racji nabycia paliw silnikowych wewnątrz wspólnoty,
 • pole nr 40 – podsumowanie wykazanych podstaw opodatkowania,
 • pole nr 41 – suma podatku należnego, pomniejszona o podatek, który zaczął obowiązywać w terminie wcześniejszym, niż złożenie deklaracji.

Jak rozliczyć podatek naliczony? 

Kolejną częścią deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jest obowiązek wykazania kwoty podatku od zakupów, który pomniejsza sumę podatku z części C. Tym samym w punkcie D.1. wskazać należy kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji, czyli tzw. nadpłacony podatek i przenieść go na kolejny okres rozliczeniowy.

Z kolei punkt D.2. to nabycie towarów i usług, czyli podaje się tutaj informacje na temat wartości towarów oraz usług i podatku naliczonego, w takim wymiarze, jaki przysługuje podatnikowi według prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego.

Szczegółowe dane należy podać w polach nr 43 i 44, czyli wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych i podatek od ich nabycia. Z kolei w polach nr 45 i 46 wykazuje się wszelkie inne towary i usługi oraz podatek do odliczenia od nich.

W kolejnych krokach: część D.3. mówi o wysokości podatku naliczonego, który można odliczyć. Tym samym w pozycjach nr 47 – 50 wskazuje się wartość korekty podatku naliczonego, także w formie liczb ujemnych. Natomiast pole nr 51 powinno zawierać informacje o wartości podatku naliczonego do odliczenia. 

Obliczenie wysokości podatku VAT-7

Po wypełnieniu wspomnianych wyżej pozycji oraz dokładnym określeniu poszczególnych wysokości podatku, jednym z ostatnich kroków w wypełnianiu deklaracji VAT-7 jest podsumowanie wartości zobowiązania podatkowego lub też jego zwrotu (część E). W kolejnych pozycjach należy podać:

 • pola nr 52 i 55 – odliczenia związane z zakupem kasy fiskalnej, z tym, że: kwota w polu nr 52 nie może być wyższa niż różnica w polach nr 41 i 51,
 • pozycja nr 53 – kwota podatku objęta zaniechaniem poboru,
 • pozycja nr 54 – kwota podatku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego,
 • pozycja nr 55 -  wysokość kwoty do zwroty, która przysługuje podatnikowi z racji ulgi na zakupu kasy rejestrującej,
 • pozycja nr 56 – kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Pozostałe informacje 

Przedostatnia część do wypełnienia w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K to informacje dodatkowe, które obejmują:

 • podatników, którzy świadczyli usługi turystyczne oraz przy tej okazji nabywał towary od innych podatników (art. 119),
 • podatników, którzy prowadzili dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków (art. 120 ust. 4 lub 5),
 • wykonujących dostawy lub wewnątrzwspólnotowe nabycie złota inwestycyjnego, zwolnionych od podatku na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy,
 • podatników, będących drugimi w kolejności, którzy dokonali transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej. 

Załączniki do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K

Na sam koniec wypełniania deklaracji, podatnik jest proszony o dołączenie odpowiednich załączników, jeśli ubiega się o zwrot podatku (pozycje nr 66 oraz 67 – ten ostatni w przypadku prośby o zwrot w terminie przyspieszonym). 

Lubisz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z naszymi wiadomościami, artykułami i analizami

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.