Artykuły Raporty

Wszystko co powinieneś wiedzieć o firmie jednoosobowej

Czym jest firma jednoosobowa? Kto ponosi realnie odpowiedzialność za działania w firmie? Jak rozliczyć sprawy księgowe i podatkowe?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to prosty i nieskomplikowany rodzaj prowadzenia firmy. Często opierający się o samozatrudnienie. Niezwykle popularny wśród początkujących przedsiębiorców. Ta forma prowadzenia działalności zarezerwowana jest w urzędowym procesie rejestracji dla osób fizycznych.

Jest to jednocześnie najbardziej odpowiednia i najpopularniejsza forma prawna dla drobnego biznesu. Znajduje to potwierdzenie w twardych danych liczbowych.

W Polsce w bazie REGON zarejestrowanych jest nieco ponad 4,3 mln podmiotów. W tym ponad 3 mln firm jednoosobowych. Stanowi to blisko 70 proc. wszystkich firm w Polsce.

W fundament działalności firmy jednoosobowej wpisana jest osoba fizyczna, która wraz z rejestracją firmy zyskuje zdolność prawną. Rozumianą jako zdolność do czynności prawnych oraz sądowych i procesowych. Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą od właściciela nie wymaga się, tak jak to w przypadku innych form prawnych, minimalnego kapitału zakładowego.

Odpowiedzialność przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Zyskanie osobowości prawnej sprawia, że właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia firmy, odpowiada całym swoim majątkiem. Z drobnymi wyjątkami, włączając w to własnością małżeńską i współmałżonka. Co oznacza, że majątek prywatny i majątek firmy stanowią jedność i są w przypadku bankructwa lub upadłości przez wierzycieli i sąd traktowane w sposób jednakowy.

W praktyce oznacza to, że wszystkie zobowiązania np. składki ZUS, wynagrodzenia dla pracowników, podwykonawców, rachunki czy raty kredytu w przypadku braku zysku firmy muszą zostać pokryte z kieszeni przedsiębiorcy. Z drugiej strony zysk firmy netto w sposób bezpośredni zwiększa prywatny majątek właściciela firmy jednoosobowej.

Z chwilą rejestracji firmy przedsiębiorca staje się pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego i wymiany handlowej, tak też z punktu widzenia litery prawa jest traktowany. Zawierając wszelkie umowy kupna i sprzedaży towarów i usług, które są lub będę wykorzystywane do prowadzenia działalności właściciel firmy jest traktowany jako przedsiębiorca, a nie jak konsument. Co wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami.

Prawa właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej.

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma wyłączne prawo do reprezentowania firmy jako strona. Tym samym ma wyłączne prawo do zawierania umów z pracownikami, podwykonawcami czy dostawcami. Na tej podstawie ma prawo do rozliczenia i wypłaty zaliczek, rozliczenia podatkowego, spłaty wszelkich składek z właściwym urzędem. Tylko on może w CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej) dokonywać zmian. Nazwą firmy jest co najmniej imię i nazwisko zakładającego.

Przywilej prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zarezerwowany jest dla osób fizycznych, co oznacza że rejestracji w CEIDG może dokonać tylko i wyłącznie  osoba fizyczna a nie osoba prawna czy spółka. Przy czym jedna osoba fizyczna może być właścicielem tylko jednej firmy. Nie może prowadzić pod swoim nazwiskiem kilku działalności jednoosobowych. Dozwolonym jest prowadzenie kilku rodzajów działalności pod jedną firmą.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Przy rejestracji z automatu zostanie jednoosobowej działalności gospodarczej przypisany numer NIP. Numer identyfikujący podatników. Niepowtarzalny i jednorazowy. Co oznacza, że jest przypisany podatnikowi dożywotnio. W przypadku firm, na cały okres działalności, od zarejestrowania do likwidacji. Przy rejestracji nadawany jest również numer REGON. Głównie dla celów statystycznych. Stanowi podstawowe źródło informacji na temat firm działających w Polsce. Systematycznie aktualizowany, co pozwala na stwierdzenie że numer REGON jest jednym z głównych podstawowych źródeł  informacji o firmach.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarczej, z tytułu działalności stają się podatnikami PIT. W celu rozliczenia podatków wystarczy złożenie zeznania rocznego. Przedsiębiorca jednoosobowy może być podatnikiem VAT. W zależności od wybranej formy opodatkowania, przedsiębiorca swoją bieżącą działalność może rozliczać się według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub prowadzić pełną księgowość. Konieczność prowadzenia pełnej księgowości pojawia się z chwilą przekroczenia progu 2 mln Euro przychodu za ostatni rok obrachunkowy.

Rejestrując działalność w CEIDG automatycznie przedsiębiorca zostaje zgłoszony jako płatnik ZUS. Zobligowany do opłacenia składek.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.