Artykuły Smart Data Raporty

Wady i zalety karty podatkowej

29 lip 2020

Jednym z podstawowych kroków podczas zakładania własnej działalności gospodarczej jest wybór właściwej formy opodatkowania. Dostępne formy opodatkowania w naszym kraju to skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów i karta podatkowa.

Ta ostatnia stanowi wygodny sposób na rozliczanie się z fiskusem. Na czym polega? Jakie są jej wady i zalety? Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej.

Karta podatkowa – co to jest?

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, która zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania deklaracji PIT. Polega ona na comiesięcznym odprowadzaniu podatku w ustalonej kwocie do właściwego urzędu skarbowego.

Jej wysokość określana jest na podstawie liczby zatrudnionych pracowników, mieszkańców gminy, w której podatnik prowadzi swoją działalność oraz rodzaju prowadzonej działalności. W tym przypadku wysokość osiąganych dochodów nie ma żadnego znaczenia. Karta podatkowa zwalnia podatników z obowiązku wpłacania zaliczki na podatek dochodowy.

Aby skorzystać z tej formy rozliczania się z fiskusem należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a w przypadku osób, które już prowadzą firmę, najpóźniej do 20 stycznia. Następnie urząd skarbowy ustala wysokość podatku oraz termin jego zapłaty.

Karta podatkowa – kto może z niej korzystać?

Ta uproszczona forma opodatkowania nie jest dostępna dla wszystkich. Mogą z niej korzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący określony w ustawie rodzaj działalności gospodarczej. Są to m.in. usługi weterynaryjne, medyczne, rozrywkowe i transportowe, ale tylko te, które wykonywane są przez jeden pojazd. Karta podatkowa skierowana jest także do osób, których zakres działalności dotyczy handlu detalicznego wyrobami spożywczymi i nieżywnościowymi, usług edukacyjnych czy opieki domowej.

Karta podatkowa to rozwiązanie zarówno dla indywidualnych przedsiębiorców, jak i wspólników, działających w formie spółek cywilnych. Aby uzyskać dokładne informacje o tym, kto uprawniony jest do korzystania z tej formy opodatkowania, warto zajrzeć do załącznika nr 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Karta podatkowa = mniej obowiązków

Rozliczanie się z fiskusem poprzez kartę podatkową oznacza dla podatnika mniej obowiązków. Nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych, składać zeznań podatkowych ani wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Wystarczy do 7. dnia każdego miesiąca uiszczać ustaloną wcześniej opłatę na rzecz urzędu skarbowego.

Karta podatkowa uważana jest za najprostszą formę opodatkowania. Aby z niej skorzystać, nie trzeba odwiedzać urzędu skarbowego. Można również złożyć wniosek poprzez Portal Podatkowy lub system e-Deklaracje. Jeśli przedsiębiorca wybiera tę formę opodatkowania przy zakładaniu firmy, może dołączyć odpowiedni wniosek w CEIDG.

Karta podatkowa – nie dla wszystkich

Niestety, nawet jeśli rodzaj działalności danego przedsiębiorcy znajduje się w załączniku nr 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, nie zawsze może on wybrać tę formę opodatkowania.

Prowadzenie przez małżonka pracownika działalności gospodarczej w tym samym zakresie wyklucza możliwość skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej, podobnie jak prowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej, wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą czy korzystanie z usług innych przedsiębiorstw. To ostatnie nie dotyczy jednak usług specjalistycznych.

Karta podatkowa nie jest także odpowiednią formą rozliczania się z fiskusem w przypadku firm funkcjonujących poza terytorium państwa polskiego. Podanie we wniosku nieprawdziwych informacji lub złamanie jednego z warunków korzystania z karty podatkowej skutkuje odebraniem prawa do jej stosowania oraz koniecznością założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa - stała kwota podatku, niezależnie od dochodów

Stała, nieuzależniona od wysokości dochodów kwota podatku stanowi jednocześnie wadę i zaletę karty podatkowej. W sytuacji gdy dochody firmy rosną, kwota podatku pozostaje niezmienna. Przedsiębiorca w dalszym ciągu zobowiązany jest do uiszczania opłaty w wysokości, która została określona w otrzymanej z urzędu skarbowego decyzji.

Zysk przedsiębiorcy jest więc większy niż w przypadku innych form opodatkowania, w których kwota podatku rośnie wraz z dochodami podatnika. Karta podatkowa zobowiązuje jednak przedsiębiorcę do uiszczania stałej kwoty także wtedy, gdy jego dochody znacząco spadną. Wybór tej formy opodatkowania może więc pogłębić istniejące w firmie kłopoty finansowe i postawić podatnika w trudnej sytuacji.

Karta podatkowa a liczba pracowników

Decydując się na wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Inne formy zatrudnienia nie wchodzą w tym przypadku w grę. To z pewnością duży minus tego rozwiązania. Dodatkowo, karta podatkowa zobowiązuje podatnika do zachowania zgodnego z określonym w ustawie limitu zatrudnienia. Należy pamiętać, że wysokość podatku uzależniona jest m.in. od liczby zatrudnionych pracowników.

Wszelkie zmiany dotyczące stanu zatrudnienia, które mogą mieć wpływ na wysokość podatku lub powodować utratę prawa do korzystania z tej formy opodatkowania należy zgłaszać naczelnikowi właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności urzędu skarbowego. Obowiązek ten został określony w art. 36 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Karta podatkowa dla przedsiębiorców z małych aglomeracji

W związku z tym, że wysokość podatku w przypadku rozliczania się poprzez kartę podatkową uzależniona jest m.in. od liczby mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności firmy, wybór tej formy opodatkowania może być szczególnie korzystny dla przedsiębiorców z niewielkich aglomeracji.

Mogą oni liczyć na niewielkie, a przy tym niezależne od uzyskiwanych dochodów kwoty podatku. Czy karta podatkowa stanowi dobre rozwiązanie dla podatników z dużych miast? W ich przypadku naczelnik urzędu skarbowego może wyznaczyć znacznie wyższą kwotę podatku, dlatego to mało popularna forma opodatkowania w dużych aglomeracjach.

Warto jednak pamiętać, że wysokość podatku można obniżyć o kwotę zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne składki, do 7,75% podstawy wymiaru składek.

Karta podatkowa – wady

Wybór tej formy opodatkowania wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, a mianowicie podatnik nie ma prawa do kwartalnego rozliczania podatku. Jest on zobowiązany do uiszczania opłaty każdego miesiąca. Karta podatkowa znosi także przywilej korzystania z ulg podatkowych.

Rozliczany w formie karty podatkowej dochód nie może być łączony z dochodami uzyskiwanymi z innych źródeł, a małżonkowie nie mają możliwości wspólnego rozliczania się. Przed podjęciem decyzji o wyborze formy opodatkowania, warto zastanowić się, czy karta podatkowa będzie najlepszym sposobem na rozliczanie się z fiskusem.

Przedsiębiorca powinien przeanalizować plusy i minusy tego rozwiązania i podjąć decyzję, mając na uwadze obecną sytuację firmy.

Karta podatkowa a zdolność kredytowa

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze karty podatkowej jest wpływ tej formy opodatkowania na zdolność kredytową przedsiębiorcy. Jeśli podatnik rozlicza się poprzez kartę podatkową i ma zamiar ubiegać się o pozyskanie kredytu na rozwój swojej firmy, może mieć z tym problem.

Bank bowiem ma trudności z oceną zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Nie dysponuje bowiem informacjami o jego faktycznych dochodach.

Karta podatkowa – obowiązki podatnika

Warto też wspomnieć o obowiązkach podatnika, jakie wynikają z wyboru karty podatkowej. Poza comiesięcznym uiszczaniem opłaty, przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania stwierdzających sprzedaż towarów lub wykonanie usług rachunków, faktur na życzenie klienta oraz przechowywania ich kopii przez okres 5 lat podatkowych.

Karta podatkowa wiąże się również z koniecznością składania deklaracji rocznej PIT-16A po zakończeniu roku podatkowego, do 31. stycznia kolejnego roku, a także z obowiązkiem prowadzenia ewidencji zatrudnienia. Jeśli dojdzie do likwidacji działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku firmy.

Podsumowując, karta podatkowa ma wiele zalet, jak i wad. Do tych pierwszych należy zaliczyć przede wszystkim prostotę tej formy rozliczenia. Do drugich z kolei jej ograniczoną dostępność. Nie jest ona bowiem przeznaczona dla wszystkich, lecz wyłącznie dla tych, którzy prowadzą działalność określoną w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej